ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام
amir shafiei physic

فیزیک

کد : 6

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس امیر غرقی شفیعی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/01

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

riazi tajorbi

ریاضی تجربی

کد : 3

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس بابک تربان

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/03

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

زیست شناسی

کد : 11

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر مهدی میوه چی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/03

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

shimi

شیمی

کد : 4

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر بیژن ابوالقاسمی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 9,500,000 ريال

شروع : 1398/05/05

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

gosasteh

گسسته

کد : 2

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس علی جهانگیری شجاعی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/06

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

ریاضی

کد : 8

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس علی جهانگیری شجاعی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/06

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

riazi tajrobi

ریاضی تجربی

کد : 7

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس علیرضا خوانچه زر

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/07

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

عربی

کد : 9

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : استاد رضا رمضانی

مبلغ قبل از تخفیف : 5,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,950,000 ريال

شروع : 1398/05/07

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

hendeseh

هندسه

کد : 1

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 01:30ساعت

استاد : مهندس سید محمد حسین حشمت الواعظین

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/12

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

مشاوره

کد : 12

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس عمران درویش

مبلغ قبل از تخفیف : 5,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,950,000 ريال

شروع : 1398/05/13

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

شیمی نظام قدیم

شیمی نظام قدیم

کد : 15

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر بیژن ابوالقاسمی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/15

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

هندسه پایه

هندسه-هندسه پایه

کد : 16

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس سید محمد حسین حشمت الواعظین

مبلغ قبل از تخفیف : 4,750,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,750,000 ريال

شروع : 1398/05/25

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

هندسه 12

هندسه-هندسه 12

کد : 17

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس سید محمد حسین حشمت الواعظین

مبلغ قبل از تخفیف : 4,750,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,750,000 ريال

شروع : 1398/05/25

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

physic paye

فیزیک-فیزیک پایه

کد : 18

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس امیر غرقی شفیعی

مبلغ قبل از تخفیف : 4,750,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,750,000 ريال

شروع : 1398/06/04

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

physic 12

فیزیک-فیزیک کنکور

کد : 19

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : مهندس امیر غرقی شفیعی

مبلغ قبل از تخفیف : 4,750,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,750,000 ريال

شروع : 1398/06/04

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

شیمی پایه 10

شیمی پایه-شیمی پایه دهم

کد : 13

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر بیژن ابوالقاسمی

مبلغ قبل از تخفیف : 5,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,950,000 ريال

شروع : 1398/07/01

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

شیمی پایه 11

شیمی پایه-شیمی پایه 11 ام

کد : 14

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : دکتر بیژن ابوالقاسمی

مبلغ قبل از تخفیف : 5,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,950,000 ريال

شروع : 1398/07/01

پایان : 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31