......................................................................................................................................................................................................................................................
0
02146115236

اساتید

بهترین ها برای آموزش به شما گرد هم آمده اند

بیژن الوالقاسمی

دبیر شیمی

دکتر راحمی

دبیر زیست شناسی

مهران مدرس

دبیر زیست شناسی

علی جهانگیری

دبیر حسابان و گسسته

محمدحسین واعظین

دبیر هندسه

عمران درویش

مشاور شما

مهندس سامانی نژاد

دبیر عربی

بابک تربان

دبیر ریاضی تجربی

امیر شفیعی

دبیر فیزیک

استاد فراز توکلی

دبیر ادبیات