......................................................................................................................................................................................................................................................
0
02146115236

برنامه آموزشی

روزنام درسنام درسنام درسنام درس
شنبه شیمی پایه دکتر ابوالقاسمی از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ شیمی جامع دکتر ابوالقاسمی ۱۸ الی ۲۱ عربی جامع استاد شهرابی ۲۱:۳۰ الی ۱۱
یکشنبه حسابان جامع مهندس جهانگیری ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ زیست شناسی جامع دکتر راحمی ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
دوشنبه حسابان پایه مهندس کاظم زاده ۱۵:۳۰الی ۱۷:۳۰ ریاضی تجربی پایه مهندس تربان ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ مشاوره استاد درویش ۲۰ الی ۲۱
سه شنبه هندسه مهندس واعظین ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ فیزیک مهندس شفیعی ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
چهارشنبه گسسته جامع مهندس جهانگیری ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ریاضی تجربی جامع مهندس تربان ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰

یک جلسه به صورت آنلاین در کلاس شرکت کنید و مهمان ما باشید