کلاس‌ها

زیست شناسی کنکور1404

زیست شناسی کنکور1404

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود

فیزیک کنکور 1404

فیزیک کنکور1404

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود

شیمی کنکور1404

شیمی کنکور1404

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود

گسسته کنکور1404

گسسته کنکور1404

مدرس: استاد کرمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود

ریاضیات کنکور1404

ریاضیات کنکور1404

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود

هندسه کنکور1404

هندسه کنکور1404

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود

مشاوره 1404

مشاوره کنکور 1404

مدرس: استاد اشکان پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1403_1404
ظرفیت نامحدود