کلاس‌ها

مشاوره سال ۱۴۰۲ - استاد پارسیانژاد

مشاوره سال ۱۴۰۲ - استاد پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس هندسه تجربی ۱۴۰۲

کلاس هندسه تجربی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست فیزیک تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست فیزیک تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست شیمی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست شیمی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست ریاضی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زیست تجربی ۱۴۰۲

نکته و تست زیست تجربی ۱۴۰۲

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه ریاضی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست هندسه ریاضی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست گسسته - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست آمار و احتمال - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زیست گروه تجربی ۱۴۰۲

نکته و تست زیست گروه ۱۴۰۲

مدرس: محمد مهدی پاک نژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود