کلاس‌ها

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اردوی نوروزی۱۱ کلاسی برتر - مشاوره

اردوی نوروزی۱۱ کلاسی برتر - مشاوره

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی امتحانات برای گروه ۱۱ - فیزیک

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - فیزیک

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کلاس حل مساله شیمی

کلاس حل مساله شیمی

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه ریاضی ۱۴۰۱

نکته و تست هندسه ریاضی ۱۴۰۱

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست فیزیک جامع ۱۴۰۱

نکته و تست فیزیک جامع ۱۴۰۱

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست دین و زندگی ۱۴۰۱

نکته و تست دین و زندگی ۱۴۰۱

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست عربی ۱۴۰۱

نکته و تست عربی ۱۴۰۱

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ادبیات ۱۴۰۱

نکته و تست ادبیات ۱۴۰۱

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زبان ۱۴۰۱

نکته و تست زبان ۱۴۰۱

مدرس: استاد عزتی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضی گسسته ۱۴۰۱

نکته و تست ریاضی گسسته ۱۴۰۱

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 100 نفر

نکته و تست شیمی ۱۴۰۱

نکته و تست شیمی ۱۴۰۱

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 100 نفر

نکته و تست سه درس ( فلسفه و منطق )۱۴۰۱

نکته و تست سه درس (فلسفه منطق)۱۴۰۱

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 100 نفر

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - ریاضی

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -ریاضی

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - شیمی

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - شیمی

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - هندسه

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - هندسه

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اردوی نوروزی۱۱ کلاسی برتر - اقتصاد/روانشناسی /جامعه شناسی

اردوی نوروزی۱۱ کلاسی برتر - اقتصاد/روان شناسی /جامعه شناسی

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱- منطق

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -منطق

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -عربی

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -عربی

مدرس: استاد علمی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برایدامتحانات گروه ۱۱- علوم فنون

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - علوم فنون

مدرس: استاد نظری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - ریاضی انسانی

آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - ریاضی انسانی

مدرس: علی قهرمان زاده
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - گسسته

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - گسسته

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - فیزیک

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ -فیزیک

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - شیمی

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - شیمی

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - فلسفه و دینی

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - فلسفه و دینی

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - ادبیات و علوم فنون

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ -ادبیات و علوم فنون

مدرس: استاد نظری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - عربی

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - عربی

مدرس: استاد علمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - ریاضی انسانی

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - ریاضی انسانی

مدرس: علی قهرمان زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - هندسه

آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - هندسه

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زیست کنکور ۱۴۰۱

نکته و تست زیست کنکور ۱۴۰۱

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

وبینار مشاوره ۱۴۰۱ - اشکان پارسیانژاد

وبینار مشاوره ۱۴۰۱ - اشکان پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود