مدرس‌ها

دکتر ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه - شیمی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

الهه اسداللهی

درس: چهارم ابتدایی مهرتابان

استاد امیری

درس: ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضیات تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد امینی

درس: ریاضی پایه نهم کلاسی برتر - ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر - ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد ایروانی

درس: فیزیک پایه دهم - فیزیک پایه یازدهم - فیزیک پایه یازدهم کلاسی برتر 1400

استاد پارسیانژاد

درس:

ریحانه پرسه منش

درس: اول ابتدایی مهرتابان

رضوانه پرسه منش

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

رسول جعفری

درس: فیزیک سال 10 مدرسان تهران - فیزیک سال 11 مدرسان تهران

استاد جهانگیری

درس: ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400 - ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

محمد حاتمی

درس: شیمی سال 10 مدرسان تهران - شیمی سال 11 مدرسان تهران

استاد حسن زاده

درس: ادبیات پایه نهم کلاسی برتر - ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر - ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر

استاد حسین خواه

درس: ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد حسینی

درس: عربی پایه نهم کلاسی برتر - عربی پایه هشتم کلاسی برتر - عربی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد خسروی منش

درس: فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مهسا خضری

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

علیرضا خوانچه زر

درس: ریاضیات کنکور 1400 مدرسان تهران

بهاره دانش بخش

درس: سوم ابتدایی مهرتابان

استاد رضایی بقا

درس: معارف جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مرتضی زینعلی

درس: زبان انگلیسی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

استاد سامانی نژاد

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

پارسا ستوده نیا

درس:

استاد شفیعی

درس: فیزیک پایه - فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400 - فیزیک جامع کنکور کلاسی برتر 1400

استاد صابری

درس: زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زبان جامع کلاسی برتر کنکور 14000

استاد صادقی

درس: ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد عقیلی

درس: هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد فرهادیان

درس: زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد قربان پور

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر مدرس

درس: زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زیست سال 10 مدرسان تهران - زیست سال 11 مدرسان تهران - زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زیست شناسی کلاسی برتر پایه ده - زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازده

استاد مدنی

درس: چهار درس جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مسلکی

درس: هندسه پایه کلاسی برتر 1400

استاد مقدم نیا

درس: ریاضی تجربی کنکور 1400مدرسان تهران

استاد مهرابی

درس: علوم پایه نهم کلاسی برتر - علوم پایه هشتم کلاسی برتر - علوم پایه هفتم کلاسی برتر

استاد نصیریان

درس: علوم پایه نهم - علوم پایه هشتم - علوم پایه هفتم

زهرا نوری

درس: پنجم ابتدایی مهرتابان

استاد هورفر

درس: عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

مهدی یحیوی

درس: فیزیک جامع گنگور 1400 مدرسان تهران