کلاس‌ها

عربی جامع استاد قربان پور

عربی جامع استاد قربان پور

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

دین و زندگی جامع استاد رضایی بقا

دین و زندگی جامع استاد رضایی بقا

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

ادبیات جامع آقای حسین خواه

ادبیات جامع استاد حسین خواه

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت 1000 نفر

زبان جامع کلاسی برتر استاد عزتی

زبان جامع کلاسی برتر استاد عزتی

مدرس: استاد عزتی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس هندسه ریاضی ۱۴۰۲

کلاس هندسه ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس زیست جامع ۱۴۰۲

کلاس زیست جامع ۱۴۰۲

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس گسسته ۱۴۰۲

کلاس گسسته ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

ریاضی انسانی۱۴۰۲

ریاضی انسانی 1402

مدرس: علی قهرمان زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

مشاوره سال ۱۴۰۲ - استاد پارسیانژاد

مشاوره سال ۱۴۰۲ - استاد پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

شیمی یازدهم ۱۴۰۲

شیمی یازدهم ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

هندسه پایه (دهم و یازدهم) ۱۴۰۲

هندسه پایه (دهم و یازدهم) ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس هندسه تجربی ۱۴۰۲

کلاس هندسه تجربی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست فیزیک تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست فیزیک تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست شیمی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست شیمی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست ریاضی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زیست تجربی ۱۴۰۲

نکته و تست زیست تجربی ۱۴۰۲

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه ریاضی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست هندسه ریاضی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه ریاضی - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست هندسه ریاضی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

نکته و تست گسسته - ریاضی ۱۴۰۲

نکته و تست آمار و احتمال - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود