کلاس‌ها

کلاس هندسه ریاضی ۱۴۰۲

کلاس هندسه ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس زیست جامع ۱۴۰۲

کلاس زیست جامع ۱۴۰۲

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس گسسته ۱۴۰۲

کلاس گسسته ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

ریاضی انسانی۱۴۰۲

ریاضی انسانی 1402

مدرس: علی قهرمان زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

مشاوره سال ۱۴۰۲ - استاد پارسیانژاد

مشاوره سال ۱۴۰۲ - استاد پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

شیمی یازدهم ۱۴۰۲

شیمی یازدهم ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

هندسه پایه (دهم و یازدهم) ۱۴۰۲

هندسه پایه (دهم و یازدهم) ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود