کلاس‌ها

کلاس هندسه ریاضی ۱۴۰۲

کلاس هندسه ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس زیست جامع ۱۴۰۲

کلاس زیست جامع ۱۴۰۲

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس ادبیات جامع ۱۴۰۲

کلاس ادبیات جامع ۱۴۰۲

مدرس: استاد نظری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس عربی جامع ۱۴۰۲

کلاس عربی جامع ۱۴۰۲

مدرس: استاد علمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس دین و زندگی جامع ۱۴۰۲

کلاس دین و زندگی جامع ۱۴۰۲

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس جامعه شناسی ۱۴۰۲

کلاس جامعه شناسی ۱۴۰۲

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس روانشناسی ۱۴۰۲

کلاس روان شناسی ۱۴۰۲

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس اقتصاد ۱۴۰۲

کلاس اقتصاد ۱۴۰۲

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس فلسفه و منطق ۱۴۰۲

کلاس فلسفه و منطق ۱۴۰۲

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود

کلاس گسسته ۱۴۰۲

کلاس گسسته ۱۴۰۲

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ظرفیت نامحدود