کلاس‌ها

شیمی جامع ۱۴۰۳ - استاد فولادپور

شیمی جامع ۱۴۰۳ - استاد فولادپور

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

ریاضی جامع تجربی ریاضی ۱۴۰۳ - استاد جهانگیری

ریاضی تجربی وحسابان۱۴۰۳ - استاد جهانگیری

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع ریاضی ۱۴۰۳ - استاد واعظین

هندسه جامع ریاضی ۱۴۰۳ - استاد واعظین

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع ۱۴۰۳ - استاد شفیعی

فیزیک جامع ۱۴۰۳ - استاد شفیعی

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

زیست جامع ۱۴۰۳ - استاد کیشانی

زیست جامع ۱۴۰۳ - استاد کیشانی

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

مشاوره صفر تا ۱۰۰ - ۱۴۰۳ - استاد پارسیانژاد

مشاوره صفر تا ۱۰۰ - ۱۴۰۳ - استاد پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

گسسته گروه ریاضی - سال ۱۴۰۳

ریاضی گسسته گروه ریاضی - سال ۱۴۰۳

مدرس: استاد کرمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

هندسه دهم - ۱۴۰۳

هندسه دهم - ۱۴۰۳

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

شیمی دهم آفلاین

شیمی دهم آفلاین

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود

هندسه یازدهم ۱۴۰۳

هندسه یازدهم ۱۴۰۳

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
ظرفیت نامحدود