کلاس‌ها

شیمی دوازدهم 1401

شیمی دوازدهم دکتر ابوالقاسمی 1401

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع مهندس واعظین1401

هندسه جامع مهندس واعظین1401

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی 1401

فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی1401

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

گسسته جامع مهندس جهانگیری1401

گسسته جامع مهندس جهانگیری1401

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

حسابان جامع کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

حسابان جامع کنکور1401 مهندس کاظم زاده

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی جامع انسانی کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

ریاضی جامع انسانی کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری

ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری

مدرس: استاد امیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور

عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی

فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا

دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

کلاس مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

مدرس: استاد عزیزآبادی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

مدرس: استاد حکاک
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات جامع 1401 آقای حسین خواه

ادبیات جامع کنکور استاد حسین خواه 1401

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 1000 نفر

همایش گام اول مشاوره 1401 - آقای پارسیانژاد

همایش گام اول مشاوره 1401 - آقای پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

مدرس: استاد هادیان
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی یازدهم 1401 دکتر البوالقاسمی

شیمی یازدهم 1401 دکتر ابوالقاسمی

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضیات جامع مدرسان تهران

ریاضیات جامع مدرسان تهران

مدرس: علیرضا خوانچه زر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک دوازدهم مدرسان تهران

فیزیک دوازدهم مدرسان تهران

مدرس: مهدی یحیوی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه مدرسان تهران

شیمی پایه مدرسان تهران

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع مدرسان تهران

هندسه جامع مدرسان تهران

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست جامع مدرسان تهران

زیست جامع مدرسان تهران

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1401استاد عزتی

زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1401 استاد عزتی

مدرس: استاد عزتی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

TAK حل تمرین حسابان و ریاضی

حل تمرین حسابان و ریاضی TAK

مدرس: محمدصالح آذرکشب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم نهم استاد جان نثاری

علوم نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد جان نثاری
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی نهم استاد مسلکی

ریاضی نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد مسلکی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی نهم استاد حسینی

عربی نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسینی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات نهم استاد حسن زاده

ادبیات نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسن زاده
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاره نهم - استاد میردامادی

مشاوره نهم 1400 - 1401- استاد میردامادی

مدرس: مریم سادات میردامادی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 10000 نفر

فیزیک پایه مدرسان تهران

فیزیک پایه مدرسان تهران

مدرس: مهدی یحیوی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اقتصاد کنکور 1401

اقتصاد جامع کنکور 1401

مدرس: استاد رحیمی شاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

منطق و فلسفه کنکور 1401

منطق و فلسفه جامع کنکور 1401

مدرس: استاد رحیمی شاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی دهم دکتر ابوالقاسمی

شیمی دهم دکتر ابوالقاسمی

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه تجربی ۱۴۰۱

هندسه تجربی ۱۴۰۱

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست یازدهم دکتر کیشانی

زیست یازدهم دکتر کیشانی

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی برای امتحانات دی ماه

آمادگی برای امتحانات دی ماه

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کارگاه ویژه زیست گیاهی

کارگاه ویژه زیست گیاهی -دکتر کیشانی

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 200 نفر

کلاس حل مساله شیمی

کلاس حل مساله شیمی

مدرس: استاد فولادپور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه ریاضی ۱۴۰۱

نکته و تست هندسه ریاضی ۱۴۰۱

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست فیزیک جامع ۱۴۰۱

نکته و تست فیزیک جامع ۱۴۰۱

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست دین و زندگی ۱۴۰۱

نکته و تست دین و زندگی ۱۴۰۱

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست عربی ۱۴۰۱

نکته و تست عربی ۱۴۰۱

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ادبیات ۱۴۰۱

نکته و تست ادبیات ۱۴۰۱

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زبان ۱۴۰۱

نکته و تست زبان ۱۴۰۱

مدرس: استاد عزتی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود