کلاس‌ها

هندسه جامع (کنکور) 1400

هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

معارف جامع کنکور کلاسی برتر 1400

معارف جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد امیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد عقیلی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی دوازدهم (کنکور) کلاسی برتر 1400

شیمی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد فرهادیان
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400

فیزیک جامع کنکور کلاسی برتر 1400

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400

فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد خسروی منش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400

ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

حسابان جامع کلاسی برتر کنکور 1400

حسابان کنکور کلاسی برتر 1400

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر

ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسن زاده
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر

ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسن زاده
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ادبیات پایه نهم کلاسی برتر

ادبیات پایه نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسن زاده
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

مدرس: استاد امینی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر

ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر

مدرس: استاد امینی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی پایه نهم کلاسی برتر

ریاضی پایه نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد امینی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

علوم پایه هفتم کلاسی برتر

علوم پایه هفتم کلاسی برتر

مدرس: استاد مهرابی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

علوم پایه هشتم کلاسی برتر

علوم پایه هشتم کلاسی برتر

مدرس: استاد مهرابی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

علوم پایه نهم کلاسی برتر

علوم پایه نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد مهرابی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی پایه هفتم کلاسی برتر

عربی پایه هفتم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسینی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی پایه هشتم کلاسی برتر

عربی پایه هشتم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسینی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی پایه نهم

عربی پایه نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسینی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400

ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی پایه کلاسی برتر 1400

ریاضی پایه کلاسی برتر 1400

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه

شیمی پایه

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

چهاردرس تخصصی انسانی

چهار درس جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد مدنی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد صادقی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

مشاوره کلاسی برتر کنکور 1400

مشاوره کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1400

زبان جامع کلاسی برتر کنکور 14000

مدرس: استاد صابری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک پایه دهم کلاسی برتر

فیزیک پایه دهم

مدرس: استاد ایروانی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک پایه یازدهم کلاسی برتر

فیزیک پایه یازدهم

مدرس: استاد ایروانی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک پایه کلاسی برتر کنکور 1400

فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک سال 10 مدرسان تهران

فیزیک سال 10 مدرسان تهران

مدرس: رسول جعفری
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک سال 11 مدرسان تهران

فیزیک سال 11 مدرسان تهران

مدرس: رسول جعفری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست سال 10 مدرسان تهران

زیست سال 10 مدرسان تهران

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست سال 11 مدرسان تهران

زیست سال 11 مدرسان تهران

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضیات تجربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

ریاضی تجربی کنکور 1400مدرسان تهران

مدرس: استاد مقدم نیا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضیات جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

ریاضیات کنکور 1400 مدرسان تهران

مدرس: علیرضا خوانچه زر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

فیزیک جامع گنگور 1400 مدرسان تهران

مدرس: مهدی یحیوی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

مدرس: استاد هورفر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

هندسه جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زبان انگلیسی جامع کنکور 1400

زبان انگلیسی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران

مدرس: مرتضی زینعلی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

اول ابتدایی

اول ابتدایی مهرتابان

مدرس: ریحانه پرسه منش
مقطع آموزشی دوره اول ابتدایی
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

دوم ابتدایی

دوم ابتدایی مهرتابان

مدرس: رضوانه پرسه منش
مقطع آموزشی دوره اول ابتدایی
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

سوم ابتدایی

سوم ابتدایی مهرتابان

مدرس: بهاره دانش بخش
مقطع آموزشی دوره اول ابتدایی
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی مهرتابان

مدرس: الهه اسداللهی
مقطع آموزشی دوره دوم ابتدایی
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی مهرتابان

مدرس: زهرا نوری
مقطع آموزشی دوره دوم ابتدایی
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی مهرتابان

مدرس: مهسا خضری
مقطع آموزشی دوره دوم ابتدایی
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه 11 مدرسان تهران

شیمی سال 11 مدرسان تهران

مدرس: محمد حاتمی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه 10 مدرسان تهران

شیمی سال 10 مدرسان تهران

مدرس: محمد حاتمی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد سامانی نژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی کلاسی برتر پایه دهم

زیست شناسی کلاسی برتر پایه ده

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازدهم

زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازده

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

ریاضی جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضی جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست شیمی کلاسی برتر کنکور 1400

نکته و تست شیمی کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضی تجربی کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد امیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد صادقی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه کلاسی برتر کنکور 1400(واعظین)

نکته و تست هندسه کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ادبیات کلاسی برتر کنکور 1400

ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

همایش دروس تخصصی علوم انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

همایش دروس تخصصی علوم انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد مدنی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع کلاسی برتر vip کنکور 1401

شیمی جامع کلاسی برتر vip کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

نکته و تست معارف کلاسی برتر کنکور 1400

نکته و تست معارف کلاسی برتر کنکور 1400

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه ایثار

شیمی پایه ایثار

مدرس: مهندس ابوالقاسمی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

شیمی قزوین

شیمی قزوین

مدرس: مهندس ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا اول

کلاس دیبا اول

مدرس: استاد دیبااول
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا دوم

کلاس دیبا دوم

مدرس: استاد دیبا دوم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا سوم

کلاس دیبا سوم

مدرس: استاد دیبا سوم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا چهارم

کلاس دیبا چهارم

مدرس: استاد دیبا چهارم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا پنجم

کلاس دیبا پنجم

مدرس: استاد دیبا پنجم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا ششم

کلاس دیبا ششم

مدرس: استاد دیبا ششم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس فراز اول

کلاس فراز اول

مدرس: استاد فراز اول
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس فراز دوم

کلاس فراز دوم

مدرس: استاد فراز دوم
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس فراز سوم

کلاس فراز سوم

مدرس: استاد فرازسوم
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس فراز چهارم

کلاس فراز چهارم

مدرس: استاد فراز چهار
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس فراز پنجم

کلاس فراز پنجم

مدرس: استاد فراز پنجم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس فراز ششم

کلاس فراز ششم

مدرس: استاد فراز ششم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا هفتم

کلاس دیبا هفتم

مدرس: استاد دیبا هفتم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا هشتم

کلاس دیبا هشتم

مدرس: استاد دیبا هشتم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

کلاس دیبا نهم

کلاس دیبا نهم

مدرس: استاد دیبا نهم
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

خلعت بری 1

خلعت بری 1

مدرس: استاد خلعت بری 1
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

خلعت بری 2

خلعت بری 2

مدرس: استاد خلعت بری 2
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

خلعت بری 3

خلعت بری 3

مدرس: استاد خلعت بری 3
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

خلعت بری 4

خلعت بری 4

مدرس: استاد خلعت بری 4
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

خلعت بری 5

خلعت بری 5

مدرس: استاد خلعت بری 5
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست حسابان و ریاضی تجربی

نکته و تست حسابان و ریاضی تجربی

مدرس: استاد آلادگران
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان

نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان مدرسان تهران 1400

مدرس: علیرضا خوانچه زر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

همایس زبان انگلیسی

همایش زبان انگلیسی 1400 مدرسان تهران

مدرس: مرتضی زینعلی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

همایش عربی

همایش عربی 1400 مدرسان تهران

مدرس: استاد هورفر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

نکته و تست هندسه آقای عقیلی

نکته و تست هندسه آقای عقیلی

مدرس: استاد عقیلی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

جمعبندی نهایی فیزیک دوازدهم

جمعبندی نهایی فیزیک دوازدهم

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود

همایش «از یازدهم تا کنکور»

همایش «از یازدهم تا کنکور»

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع 1401

شیمی جامع دکتر ابوالقاسمی 1401

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 500 نفر

هندسه جامع مهندس واعظین1401

هندسه جامع مهندس واعظین1401

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 500 نفر

فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی 1401

فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی1401

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 500 نفر

گسسته جامع مهندس جهانگیری1401

گسسته جامع مهندس جهانگیری1401

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 500 نفر

ادبیات جامع کنکور استاد حسین خواه 1401

ادبیات جامع کنکور استاد حسین خواه 1401

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان جامع کنکور استاد عزتی1401

زبان جامع کنکور استاد عزتی1401

مدرس: علی اکبر عزتی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

حسابان جامع کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

حسابان جامع کنکور1401 مهندس کاظم زاده

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی جامع انسانی کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

ریاضی جامع انسانی کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اقتصاد جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

اقتصاد جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مدرس: استاد زیبایی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری

ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری

مدرس: استاد امیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور

عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی

فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا

دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی پایه دهم کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی دهم کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع کنکور 1401 مهندس خسروی منش

فیزیک جامع کنکور 1401 مهندس خسروی منش

مدرس: استاد خسروی منش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

کلاس مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

مدرس: استاد عزیزآبادی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

همایش کنکور 1401

همایش کنکور 1401

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه کنکور 1401 دکتر الوالقاسمی

شیمی پایه کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

مدرس: استاد حکاک
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی پایه کنکور 1401 مهندس حکاک

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

مدرس: استاد حکاک
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مدرس: استاد زیبایی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

منطق جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

منطق جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مدرس: استاد زیبایی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

همایش کنکور 1400 دین و زندگی

همایش کنکور 1400 دین و زندگی

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1399 - 1400
ظرفیت نامحدود