کلاس‌ها

شیمی دوازدهم 1401

شیمی دوازدهم دکتر ابوالقاسمی 1401

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

کلاس مشاوره دکتر درویش1401

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع مهندس واعظین1401

هندسه جامع مهندس واعظین1401

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی 1401

فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی1401

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

گسسته جامع مهندس جهانگیری1401

گسسته جامع مهندس جهانگیری1401

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

حسابان جامع کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

حسابان جامع کنکور1401 مهندس کاظم زاده

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی جامع انسانی کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

ریاضی جامع انسانی کنکور 1401 مهندس کاظم زاده

مدرس: مجید کاظم زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اقتصاد جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

اقتصاد جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مدرس: استاد زیبایی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری

ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری

مدرس: استاد امیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور

عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور

مدرس: استاد قربان پور
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی

فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی

مدرس: استاد شفیعی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی

مدرس: دکتر کیشانی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا

دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا

مدرس: استاد رضایی بقا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی پایه دهم کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی دهم کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس

زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مدرس: استاد طالب
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

کلاس مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

مدرس: استاد عزیزآبادی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

همایش کنکور 1401

همایش کنکور 1401

مدرس: استاد درویش
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

مدرس: استاد حکاک
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

منطق جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

منطق جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مدرس: استاد زیبایی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مدرس: استاد زیبایی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات جامع 1401 آقای حسین خواه

ادبیات جامع کنکور استاد حسین خواه 1401

مدرس: استاد حسین خواه
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 1000 نفر

همایش گام اول مشاوره 1401 - آقای پارسیانژاد

همایش گام اول مشاوره 1401 - آقای پارسیانژاد

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

مدرس: استاد هادیان
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی یازدهم 1401 دکتر البوالقاسمی

شیمی یازدهم 1401 دکتر ابوالقاسمی

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضیات جامع مدرسان تهران

ریاضیات جامع مدرسان تهران

مدرس: علیرضا خوانچه زر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک جامع مدرسان تهران

فیزیک جامع مدرسان تهران

مدرس: مهدی یحیوی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی جامع مدرسان تهران

شیمی جامع مدرسان تهران

مدرس: دکتر ابوالقاسمی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه جامع مدرسان تهران

هندسه جامع مدرسان تهران

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست جامع مدرسان تهران

زیست جامع مدرسان تهران

مدرس: دکتر مدرس
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1401استاد عزتی

زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1401 استاد عزتی

مدرس: استاد عزتی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم نهم استاد جان نثاری

علوم نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد جان نثاری
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی نهم استاد مسلکی

ریاضی نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد مسلکی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی نهم استاد حسینی

عربی نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسینی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات نهم استاد حسن زاده

ادبیات نهم کلاسی برتر

مدرس: استاد حسن زاده
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان انگلیسی جامع مدرسان تهران

زبان انگلیسی جامع مدرسان تهران

مدرس: مرتضی زینعلی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت 1000 نفر

ادبیات و زبان فارسی جامع مدرسان تهران

ادبیات و زبان فارسی جامع مدرسان تهران

مدرس: فراز توکلی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی جامع مدرسان تهران

عربی جامع مدسان تهران

مدرس: استاد هورفر
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات هفتم فرهیختگان

ادبیات هفتم فرهیختگان

مدرس: فاطمه نصیری
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان هفتم فرهیختگان

زبان هفتم فرهیختگان

مدرس: مهوش نوری
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه هفتم فرهیختگان

هندسه هفتم فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کار و فناوری هفتم فرهیختگان

کار و فناوری هفتم فرهیختگان

مدرس: آناهیتا قزلباش
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی هفتم فرهیختگان

دینی هفتم فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی هفتم فرهیختگان

عربی هفتم فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک شیمی هفتم فرهیختگان

فیزیک شیمی تهم فرهیختگان

مدرس: الهام محسنی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مطالعات هفتم فرهیختگان

مطالعات هفتم فرهیختگان

مدرس: زهرا ترک
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

حساب هفتم فرهیختگان

حساب هفتم فرهیختگان

مدرس: فاطمه فتحی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی تکمیلی هفتم فرهیختگان

ریاضی تکمیلی هفتم فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شاهنامه خوانی هفتم فرهیختگان

شاهنامه خوانی هفتم فرهیختگان

مدرس: فاطمه نصیری
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

قرآن هفتم فرهیختگان

قرآن هفتم فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم تکمیلی هفتم فرهیختگان

علوم تکمیلی هفتم فرهیختگان

مدرس: الهام محسنی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هنر هفتم فرهیختگان

هنر هفتم فرهیختگان

مدرس: لیلا سروی
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان هشتم فرهیختگان

زبان هشتم فرهیختگان

مدرس: مهوش نوری
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کار و فناوری هشتم فرهیختگان

کار و فناوری هشتم فرهیختگان

مدرس: آناهیتا قزلباش
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات هشتم فرهیختگان

ادبیات هشتم فرهیختگان

مدرس: فاطمه نصیری
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه هشتم فرهیختگان

هندسه هشتم فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مطالعات هشتم فرهیختگان

مطالعات هشتم فرهیختگان

مدرس: زهرا ترک
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک شیمی هشتم فرهیختگان

فیزیک شیمی هشتم فرهیختگان

مدرس: الهام محسنی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی هشتم فرهیختگان

دینی هشتم فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

حساب هشتم فرهیختگان

حساب هشتم فرهیختگان

مدرس: فاطمه فتحی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

قرآن هشتم فرهیختگان

قرآن هشتم فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شاهنامه خوانی هشتم فرهیختگان

شاهنامه خوانی هشتم فرهیختگان

مدرس: فاطمه نصیری
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی تکمیلی هشتم فرهیختگان

ریاضی تکمیلی هشتم فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هنر هشتم فرهیختگان

هنر هشتم فرهیختگان

مدرس: لیلا سروی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم تکمیلی هشتم فرهیختگان

علوم تکمیلی هشتم فرهیختگان

مدرس: الهام محسنی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی هشتم فرهیختگان

عربی هشتم فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی نهم فرهیختگان

ریاضی نهم فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات نهم فرهیختگان

ادبیات نهم فرهیختگان

مدرس: فاطمه نصیری
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کار و فناوری نهم فرهیختگان

کار و فناوری نهم فرهیختگان

مدرس: آناهیتا قزلباش
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مطالعات نهم فرهیختگان

مطالعات نهم فرهیختگان

مدرس: زهرا ترک
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک شیمی نهم فرهیختگان

فیزیک شیمی تهم فرهیختگان

مدرس: الهام محسنی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی نهم فرهیختگان

دینی نهم فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

قرآن نهم فرهیختگان

قرآن نهم فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان نهم فرهیختگان

زبان نهم فرهیختگان

مدرس: مهوش نوری
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

آمادگی دفاعی نهم فرهیختگان

آمادگی دفاعی نهم فرهیختگان

مدرس: آناهیتا قزلباش
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تست علوم نهم فرهیختگان

تست علوم نهم فرهیختگان

مدرس: الهام محسنی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی نهم فرهیختگان

عربی نهم فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هنر نهم فرهیختگان

هنر نهم فرهیختگان

مدرس: لیلا سروی
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک دهم فرهیختگان

تست فیزیک دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: شکوفه اسدی راد
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان دهم فرهیختگان

زبان دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: مهوش نوری
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تست فیزیک دهم فرهیختگان

تست فیزیک دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: شکوفه اسدی راد
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاوره دهم فرهیختگان

مشاوره دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی دهم فرهیختگان

ریاضی دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: سعیده میرزایی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تست ریاضی دهم فرهیختگان

تست ریاضی دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: سعیده میرزایی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی دهم فرهیختگان

شیمی دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: بنفشه خداقلی پور
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی دهم فرهیختگان

دینی دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: فاطمه خلج
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات دهم فرهیختگان

ادبیات دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: فخری حیدری
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه دهم ریاضی فرهیختگان

هندسه دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: نسیم بادینلو
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی دهم عمومی فرهیختگان

عربی دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست دهم تجربی فرهیختگان

زیست دهم تجربی فرهیختگان

مدرس: سعیده اخوان
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی دهم انسانی فرهیختگان

دینی دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: فاطمه خلج
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی دهم انسانی فرهیختگان

ریاضی دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: نسیم بادینلو
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جغرافی دهم انسانی فرهیختگان

جغرافی دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم و فنون دهم انسانی فرهیختگان

علوم و فنون دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: فخری حیدری
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی دهم انسانی فرهیختگان

عربی دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جامعه دهم انسانی فرهیختگان

جامعه دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مشکین بهزادی پور
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اقتصاد دهم انسانی فرهیختگان

اقتصاد دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مریم رحمتی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تاریخ دهم انسانی فرهیختگان

تاریخ یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مشکین بهزادی پور
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

منطق دهم انسانی فرهیختگان

منطق دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مریم رحمتی
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی یازدهم فرهیختگان

دینی یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: فاطمه خلج
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تست فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان

تست فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: شکوفه اسدی راد
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان یازدهم فرهیختگان

زبان یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: مهوش نوری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی یازدهم فرهیختگان

شیمی یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: بنفشه خداقلی پور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاوره یازدهم فرهیختگان

مشاوره یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: استاد پارسیانژاد
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زمین شناسی یازدهم فرهیختگان

زمین شناسی یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی یازدهم فرهیختگان

ریاضی یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات یازدهم فرهیختگان

ادبیات یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: فخری حیدری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی یازدهم عمومی فرهیختگان

عربی یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه یازدهم ریاضی فرهیختگان

هندسه یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: نسیم بادینلو
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست یازدهم تجربی فرهیختگان

زیست یازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: سعیده اخوان
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جغرافی یازدهم انسانی فرهیختگان

جغرافی یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: سعیده رفعت نژاد
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی یازدهم انسانی فرهیختگان

عربی یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: ملیحه شمالی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم و فنون یازدهم انسانی فرهیختگان

علوم و فنون یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: فخری حیدری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جامعه یازدهم انسانی فرهیختگان

جامعه یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مشکین بهزادی پور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی یازدهم انسانی فرهیختگان

ریاضی یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: نسیم بادینلو
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

روان شناسی یازدهم انسانی فرهیختگان

روان شناسی یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مشکین بهزادی پور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تاریخ یازدهم انسانی فرهیختگان

تاریخ یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مشکین بهزادی پور
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فلسفه یازدهم انسانی فرهیختگان

فلسفه یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مریم رحمتی
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تست فیزیک یازدهم تجربی

تست ریاضی یازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: منانه شاکری
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

کلاس های اضافه فرهیختگان

کلاس های اضافه فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

هندسه دوازدهم ریاضی فرهیختگان

هندسه دوازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: استاد واعظین
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

دینی دوازدهم عمومی فرهیختگان

دینی دوازدهم عمومی فرهیختگان

مدرس: مصطفی طنوریان
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی دوازدهم ریاضی فرهیختگان

ریاضی دوازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زبان دوازدهم عمومی فرهیختگان

زبان دوازدهم عمومی فرهیختگان

مدرس: آیدین پالیزبان
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

مشاوره دوازدهم عمومی فرهیختگان

مشاوره دوازدهم عمومی فرهیختگان

مدرس: سیدحامد مظفری نیا
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک دوازدهم ریاضی فرهیختگان

فیزیک دوازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: علی محمد جعفری نژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

گسسته دوازدهم ریاضی فرهیختگان

گسسته دوازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی دوازدهم عمومی فرهیختگان

عربی دوازدهم عمومی فرهیختگان

مدرس: مهدی ترابی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی دوازدهم ریاضی فرهیختگان

شیمی دوازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: استاد فردی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ادبیات دوازدهم عمومی فرهیختگان

ادبیات دوازدهم عمومی فرهیختگان

مدرس: استاد نظری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی دوازدهم تجربی فرهیختگان

ریاضی دوازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: استاد جهانگیری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک دوازدهم تجربی فرهیختگان

فیزیک دوازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: علی محمد جعفری نژاد
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

زیست دوازدهم تجربی فرهیختگان

زیست دوازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: اسکندر پرواز
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

شیمی دوازدهم تجربی فرهیختگان

شیمی دوازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: استاد فردی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فلسفه دوازدهم انسانی فرهیختگان

فلسفه دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: استاد مدنی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

تاریخ دوازدهم انسانی فرهیختگان

تاریخ دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: شهرام امامی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

اقتصاد دوازدهم انسانی فرهیختگان

اقتصاد دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: استاد مدنی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

روان شناسی دوازدهم انسانی فرهیختگان

روان شناسی دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: استاد مدنی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

روان شناسی دوازدهم انسانی فرهیختگان

روان شناسی دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: استاد مدنی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جغرافیا دوازدهم انسانی فرهیختگان

جغرافیا دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: شهرام امامی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

جامعه دوازدهم انسانی فرهیختگان

جامعه دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: شهرام امامی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ریاضی دوازدهم انسانی فرهیختگان

ریاضی دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: علی قهرمان زاده
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

عربی دوازدهم انسانی فرهیختگان

عربی دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مهدی ترابی
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

علوم و فنون دوازدهم انسانی فرهیختگان

علوم و فنون دوازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: استاد نظری
مقطع آموزشی کنکور
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

فیزیک یازدهم فرهیختگان

فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: شکوفه اسدی راد
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش هشتم فرهیختگان

ورزش هشتم فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه هشتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش هفتم فرهیختگان

ورزش هفتم فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش هفتم فرهیختگان

ورزش هفتم فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه هفتم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش نهم فرهیختگان

ورزش نهم فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه نهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش دهم انسانی فرهیختگان

ورزش دهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش دهم تجربی فرهیختگان

ورزش دهم تجربی فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش دهم ریاضی فرهیختگان

ورزش دهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه دهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش یازدهم انسانی فرهیختگان

ورزش یازدهم انسانی فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش یازدهم تجربی فرهیختگان

ورزش یازدهم تجربی فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود

ورزش یازدهم ریاضی فرهیختگان

ورزش یازدهم ریاضی فرهیختگان

مدرس: مدرسه فرهیختگان
مقطع آموزشی پایه یازدهم
دوره تحصیلی سال تحصیلی 1400 - 1401
ظرفیت نامحدود