مدرس‌ها

Ms Majd

درس: زبان دهم انسانی فرهیختگان - زبان دهم تجربی فرهیختگان - زبان دهم ریاضی فرهیختگان - زبان نهم فرهیختگان - زبان هشتم فرهیختگان - زبان هفتم فرهیختگان - زبان یازدهم انسانی فرهیختگان - زبان یازدهم تجربی فرهیختگان - زبان یازدهم ریاضی فرهیختگان

mahsa rivandi

درس: قرآن نهم فرهیختگان

محمدصالح آذرکشب

درس: حل تمرین حسابان و ریاضی TAK

استاد آلادگران

درس: نکته و تست حسابان و ریاضی تجربی

دکتر ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه - شیمی پایه کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی - شیمی جامع کلاسی برتر vip کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی - شیمی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - شیمی جامع مدرسان تهران - شیمی دوازدهم دکتر ابوالقاسمی 1401 - شیمی یازدهم 1401 دکتر ابوالقاسمی - کلاس vip پایه دهم دکتر البوالقاسمی - نکته و تست شیمی کلاسی برتر کنکور 1400

مهندس ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه ایثار - شیمی قزوین

سعیده اخوان

درس: زیست دهم تجربی فرهیختگان - زیست یازدهم تجربی فرهیختگان

الهه اسداللهی

درس: چهارم ابتدایی مهرتابان

شکوفه اسدی راد

درس: تست ریاضی یازدهم تجربی فرهیختگان - تست فیزیک دهم تجربی فرهیختگان - تست فیزیک دهم ریاضی فرهیختگان - تست فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان - فیزیک دهم تجربی فرهیختگان - فیزیک دهم ریاضی فرهیختگان - فیزیک یازدهم تجربی فرهیختگان - فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان

شهرام امامی

درس: اختصاصی دوازدهم انسانی فرهیختگان - جامعه دوازدهم انسانی فرهیختگان - جغرافیا دوازدهم انسانی فرهیختگان

استاد امیری

درس: ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری - ریاضیات تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضی تجربی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد امینی

درس: ریاضی پایه نهم کلاسی برتر - ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر - ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد انارکی

درس: حسابان یازدهم فراز - ریاضی تجربی یازدهم فراز - ریاضی نجربی یازدهم فراز

استاد ایروانی

درس: فیزیک پایه دهم - فیزیک پایه یازدهم - فیزیک پایه یازدهم کلاسی برتر 1400

استاد بابایی

درس: کلاس ریاضی استاد بابایی گروه انسانی - کلاس ریاضی استاد بابایی گروه تجربی

نسیم بادینلو

درس: ریاضی دهم انسانی فرهیختگان - ریاضی یازدهم انسانی فرهیختگان - هندسه دهم ریاضی فرهیختگان - هندسه یازدهم ریاضی فرهیختگان

زهرا بحرینی

درس: زبان انگلیسی چهارم

استاد بغدادی

درس: گسسته دوازدهم پروین - هندسه دوازدهم پروین

مشکین بهزادی پور

درس: اختصاصی دهم انسانی فرهیختگان - اختصاصی یازدهم انسانی فرهیختگان - تاریخ یازدهم انسانی فرهیختگان - روان شناسی یازدهم انسانی فرهیختگان

دکتر بهشتی

درس: فیزیک دهم فراز - فیزیک یازدهم فراز

استاد پارسیانژاد

درس: مشاوره 1401 آقای پارسیانژاد (رضوان ) - مشاوره پروین - مشاوره دهم انسانی فرهیختگان - مشاوره دهم تجربی فرهیختگان - مشاوره دهم ریاضی فرهیختگان - مشاوره دهم فراز - مشاوره فراز - مشاوره یازدهم انسانی فرهیختگان - مشاوره یازدهم تجربی فرهیختگان - مشاوره یازدهم ریاضی فرهیختگان - مشاوره یازدهم فراز

آیدین پالیزبان

درس: زبان دوازدهم عمومی فرهیختگان

ریحانه پرسه منش

درس: اول ابتدایی مهرتابان

رضوانه پرسه منش

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

اسکندر پرواز

درس: زیست دوازدهم تجربی فرهیختگان

مرجان پور معمار

درس: زبان انگلیسی سوم

مهدی ترابی

درس: عربی دوازدهم انسانی فرهیختگان - عربی دوازدهم عمومی فرهیختگان

زهرا ترک

درس: مطالعات نهم فرهیختگان - مطالعات هشتم فرهیختگان - مطالعات هفتم فرهیختگان

فراز توکلی

درس: ادبیات و زبان فارسی جامع مدرسان تهران

استاد جان نثاری

درس: علوم نهم کلاسی برتر

رسول جعفری

درس: فیزیک 10 مدرسان تهران - فیزیک 11 مدرسان تهران - فیزیک سال 10 مدرسان تهران - فیزیک سال 11 مدرسان تهران

دکتر جعفری

درس: زیست فراز

علی محمد جعفری نژاد

درس: فیزیک دوازدهم تجربی فرهیختگان - فیزیک دوازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد جلادتی

درس: عربی فراز

استاد جهانگیری

درس: آمار و احتمال فراز - حسابان فراز - ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400 - ریاضی تجربی فراز - ریاضی دوازدهم تجربی فرهیختگان - ریاضی دوازدهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی کنکور تربیت بدنی - ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضیات گسسته فراز - گسسته جامع مهندس جهانگیری1401 - گسسته دوازدهم ریاضی فرهیختگان - نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

استاد جواهری

درس: فنون دوازدهم پروین

محمد حاتمی

درس: شیمی 10 مدرسان تهران - شیمی 11 مدرسان تهران - شیمی سال 10 مدرسان تهران - شیمی سال 11 مدرسان تهران

استاد حسن زاده

درس: ادبیات پایه نهم کلاسی برتر - ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر - ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر - ادبیات نهم کلاسی برتر

استاد حسین خواه

درس: ادبیات جامع 1401 آقای حسین خواه - ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ادبیات جامع کنکور استاد حسین خواه 1401 - نکته و تست ادبیات کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش «از یازدهم تا کنکور»

استاد حسینی

درس: عربی پایه نهم کلاسی برتر - عربی پایه هشتم کلاسی برتر - عربی پایه هفتم کلاسی برتر - عربی نهم کلاسی برتر

استاد حشم پیشه

درس: زیست شناسی کنکور رضوان

استاد حکاک

درس: شیمی پایه کنکور 1401 مهندس حکاک - شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

فخری حیدری

درس: ادبیات دهم انسانی فرهیختگان - ادبیات دهم تجربی فرهیختگان - ادبیات دهم ریاضی فرهیختگان - ادبیات یازدهم تجربی فرهیختگان - ادبیات یازدهم ریاضی فرهیختگان - علوم و فنون دهم انسانی فرهیختگان - علوم و فنون یازدهم انسانی فرهیختگان

استاد خدابخش

درس: فیزیک دوازدهم پروین

بنفشه خداقلی پور

درس: شیمی دهم تجربی فرهیختگان - شیمی دهم ریاضی فرهیختگان - شیمی یازدهم تجربی فرهیختگان - شیمی یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد خسروی منش

درس: فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - فیزیک جامع کنکور 1401 مهندس خسروی منش - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

مهسا خضری

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

فاطمه خلج

درس: دینی دهم انسانی فرهیختگان - دینی دهم تجربی فرهیختگان - دینی دهم ریاضی فرهیختگان - دینی یازدهم انسانی فرهیختگان - دینی یازدهم تجربی فرهیختگان - دینی یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد خلعت بری 1

درس: خلعت بری 1

استاد خلعت بری 2

درس: خلعت بری 2

استاد خلعت بری 3

درس: خلعت بری 3

استاد خلعت بری 4

درس: خلعت بری 4

استاد خلعت بری 5

درس: خلعت بری 5

استاد خلعت بری 6

درس:

استاد خلعت بری 7

درس:

استاد خلعت بری 8

درس:

علیرضا خوانچه زر

درس: ریاضیات جامع مدرسان تهران - ریاضیات کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان مدرسان تهران 1400

بهاره دانش بخش

درس: سوم ابتدایی مهرتابان

استاد دیبا پنجم

درس: کلاس دیبا پنجم

استاد دیبا چهارم

درس: کلاس دیبا چهارم

استاد دیبا دوم

درس: کلاس دیبا دوم

استاد دیبا سوم

درس: کلاس دیبا سوم

استاد دیبا ششم

درس: کلاس دیبا ششم

استاد دیبا نهم

درس: کلاس دیبا نهم

استاد دیبا هشتم

درس: کلاس دیبا هشتم

استاد دیبا هفتم

درس: کلاس دیبا هفتم

استاد دیبااول

درس: کلاس دیبا اول

مریم رحمتی

درس: اقتصاد دهم انسانی فرهیختگان - فلسفه یازدهم انسانی فرهیختگان - منطق دهم انسانی فرهیختگان

استاد رضایی بقا

درس: دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا - معارف جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست معارف کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش کنکور 1400 دین و زندگی

سعیده رفعت نژاد

درس: جغرافی دهم انسانی فرهیختگان - جغرافی یازدهم انسانی فرهیختگان - دینی نهم فرهیختگان - دینی هشتم فرهیختگان - دینی هفتم فرهیختگان - زمین شناسی یازدهم تجربی فرهیختگان - زمین شناسی یازدهم ریاضی فرهیختگان - قرآن هشتم فرهیختگان - قرآن هفتم فرهیختگان

زهرا روزی طلب

درس:

استاد روغنی

درس: فیزیک فراز

استاد زارع دار

درس:

استاد زیبایی

درس: اقتصاد جامع کنکور 1401 استاد زیبایی - فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی - منطق و فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مرتضی زینعلی

درس: زبان انگلیسی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زبان انگلیسی جامع مدرسان تهران - نکته و تست زبان انگلیسی - همایش زبان انگلیسی 1400 مدرسان تهران

استاد سالار

درس: حسابان دوازدهم پروین - ریاضی دوازدهم تجربی پروین

استاد سامانی نژاد

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر سایسی

درس: زبان دهم فراز - زبان یازدهم فراز

پارسا ستوده نیا

درس:

الهام سجادمنش

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

لیلا سروی

درس: هنر نهم فرهیختگان - هنر هشتم فرهیختگان - هنر هفتم فرهیختگان

استاد سید منیر

درس: زبان فراز

منانه شاکری

درس: آمار و احتمال یازدهم فرهیختگان - تست ریاضی یازدهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی تکمیلی هشتم فرهیختگان - ریاضی تکمیلی هفتم فرهیختگان - ریاضی نهم فرهیختگان - ریاضی یازدهم تجربی فرهیختگان - ریاضی یازدهم ریاضی فرهیختگان - هندسه هشتم فرهیختگان - هندسه هفتم فرهیختگان

استاد شفیعی

درس: جمعبندی نهایی فیزیک دوازدهم - فیزیک پایه - فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400 - فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی - فیزیک جامع کنکور کلاسی برتر 1400 - فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی1401 - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

استاد شکارچی

درس: کلاس ادبیات استاد شکارچی گروه انسانی - کلاس ادبیات استاد شکارچی گروه تجربی

ملیحه شمالی

درس: عربی دهم انسانی فرهیختگان - عربی دهم تجربی فرهیختگان - عربی دهم ریاضی فرهیختگان - عربی نهم فرهیختگان - عربی هشتم فرهیختگان - عربی هفتم فرهیختگان - عربی یازدهم انسانی فرهیختگان - عربی یازدهم تجربی فرهیختگان - عربی یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد شمس

درس: زیست شناسی دوازدهم پروین

استاد صابری

درس: زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زبان جامع کلاسی برتر کنکور 14000

زهرا صادقی

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

مریم صلواتی

درس: پیش دبستانی مهرتابان

دکتر صمدانی

درس: زیست دهم فراز - زیست یازدهم فراز

استاد ضرابی ها

درس: دینی پایه دوازدهم پروین - دینی خانم ضرابیها

استاد طالب

درس: جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب - روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

مصطفی طنوریان

درس: دینی دوازدهم عمومی فرهیختگان

استاد عبدالحسینی

درس: فلسفه - منطق و اقتصاد دوازدهم پروین

استاد عزتی

درس: زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1401 استاد عزتی

استاد عزیزآبادی

درس: کلاس مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

استاد عقیلی

درس: نکته و تست هندسه - نکته و تست هندسه آقای عقیلی - هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد علمی

درس: کلاس عربی استاد علمی گروه انسانی - کلاس عربی استاد علمی گروه تجربی

استاد علمی

درس: عربی دهم فراز - عربی یازدهم فراز

استاد علی زارع

درس: فیزیک - کلاس فیزیک استاد زارع دار گروه تجربی

فاطمه علیزاده رهبر

درس: زیست نهم فرهیختگان - زیست هشتم فرهیختگان - زیست هفتم فرهیختگان

استاد عمویی

درس: عربی دوازدهم پروین

بیان فاتحی

درس: دینی کنکور تربیت بدنی - زبان کنکور تربیت بدنی - شایستگی های غیر فنی کنکور تربیت بدنی - شایستگی های فنی کنکور تربیت بدنی - شیمی کنکور تربیت بدنی - عربی کنکور تربیت بدنی - فیزیک کنکور تربیت بدنی

فاطمه فتحی

درس: حساب هشتم فرهیختگان - حساب هفتم فرهیختگان

پشتیبان فراز

درس: آزمون زیست فراز

استاد فردی

درس: شیمی دهم فراز - شیمی دوازدهم تجربی فرهیختگان - شیمی دوازدهم ریاضی فرهیختگان - شیمی یازدهم فراز

استاد فرهادیان

درس: زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

مدرسه فرهیختگان

درس: کلاس های اضافه فرهیختگان - ورزش دهم تجربی فرهیختگان - ورزش نهم فرهیختگان - ورزش هشتم فرهیختگان - ورزش یازدهم انسانی فرهیختگان - ورزش یازدهم تجربی فرهیختگان

استاد فضلی خانی

درس: دینی فراز

استاد قربان پور

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

آناهیتا قزلباش

درس: آمادگی دفاعی نهم فرهیختگان - کار و فناوری نهم فرهیختگان - کار و فناوری هشتم فرهیختگان - کار و فناوری هفتم فرهیختگان

استاد قمی

درس: ریاضی دهم فراز

استاد قندهاری

درس: زبان دوازدهم پروین

علی قهرمان زاده

درس: ریاضی دوازدهم انسانی فرهیختگان

استاد کردی

درس: ادبیات دوازدهم پروین

آزاده کرمانی زاده

درس: زبان انگلیسی مهرتابان

معصومه کمره ئی

درس: سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی پروین - سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی پروین - سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی پروین

دکتر کیشانی

درس: زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

شیما گلستانه

درس: زبان انگلیسی دوم

الهام محسنی

درس: تست علوم نهم فرهیختگان - علوم تکمیلی هشتم فرهیختگان - علوم تکمیلی هفتم فرهیختگان - فیزیک شیمی تهم فرهیختگان - فیزیک شیمی هشتم فرهیختگان - فیزیک شیمی هفتم فرهیختگان

دکتر مدرس

درس: زیست 10 مدرسان تهران - زیست 11 مدرسان تهران - زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زیست جامع مدرسان تهران - زیست سال 10 مدرسان تهران - زیست سال 11 مدرسان تهران - زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس - زیست شناسی دهم کنکور 1401 دکتر مدرس - زیست شناسی کلاسی برتر پایه ده - زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازده - زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مدنی

درس: اختصاصی دوازدهم انسانی فرهیختگان - اقتصاد دوازدهم انسانی فرهیختگان - چهار درس جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400 - روان شناسی دوازدهم انسانی فرهیختگان - همایش دروس تخصصی علوم انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مسلکی

درس: ریاضی نهم کلاسی برتر - هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه دهم فراز

سیدحامد مظفری نیا

درس: مشاوره دوازدهم عمومی فرهیختگان

استاد مقدم نیا

درس: ریاضی تجربی کنکور 1400مدرسان تهران

استاد مهرابی

درس: علوم پایه نهم کلاسی برتر - علوم پایه هشتم کلاسی برتر - علوم پایه هفتم کلاسی برتر

استاد مهراسبی

درس: تاریخ دوازدهم پروین

سعیده میرزایی

درس: تست ریاضی دهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی دهم تجربی فرهیختگان - ریاضی دهم ریاضی فرهیختگان

نسیم نادری

درس: زبان انگلیسی ششم

استاد نبی زاده

درس: ریاضی دوازدهم انسانی پروین

فاطمه نصیری

درس: ادبیات نهم فرهیختگان - ادبیات هشتم فرهیختگان - ادبیات هفتم فرهیختگان - شاهنامه خوانی هشتم فرهیختگان - شاهنامه خوانی هفتم فرهیختگان

شادی نصیری

درس: ورزش دهم انسانی فرهیختگان - ورزش دهم ریاضی و تجربی فرهیختگان - ورزش دوره اول فرهیختگان - ورزش یازدهم فرهیختگان

استاد نصیریان

درس: علوم پایه نهم - علوم پایه هشتم - علوم پایه هفتم

استاد نظری

درس: ادبیات دوازدهم عمومی فرهیختگان - علوم و فنون دوازدهم انسانی فرهیختگان - فارسی دهم فراز - فارسی فراز - فارسی کنکور تربیت بدنی - فارسی یازدهم فراز

استاد نوذری

درس: شیمی دوازدهم پروین

زهرا نوری

درس: پنجم ابتدایی مهرتابان

استاد هادیان

درس: عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

استاد هاشمی

درس: جغرافیا دوازدهم پروین

استاد هداوند

درس: شیمی فراز

استاد هورفر

درس: عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - عربی جامع مدسان تهران - همایش عربی 1400 مدرسان تهران

مهدی یحیوی

درس: فیزیک جامع گنگور 1400 مدرسان تهران - فیزیک جامع مدرسان تهران - نکته و تست فیزیک مدرسان تهران 1400