مدرس‌ها

Ms Majd

درس: زبان دهم انسانی فرهیختگان - زبان دهم تجربی فرهیختگان - زبان دهم ریاضی فرهیختگان - زبان نهم فرهیختگان - زبان هشتم فرهیختگان - زبان هفتم فرهیختگان - زبان یازدهم انسانی فرهیختگان - زبان یازدهم تجربی فرهیختگان - زبان یازدهم ریاضی فرهیختگان

mrs pahlavani

درس: مشاوره

mahsa rivandi

درس: قرآن نهم فرهیختگان

zahra tork

درس: مطالعات نهم فرهیختگان - مطالعات هشتم فرهیختگان - مطالعات هفتم فرهیختگان

ostad yavari

درس: یاوران دانش

عاطفه آذرپیکان

درس: دانش فنی دوازدهم تربیت بدنی آ - دانش فنی دوازدهم تربیت بدنی ب - مهارت های جسمی حرکتی دهم تربیت بدنی آ - مهارت های جسمی حرکتی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - مهارت های جسمی حرکتی دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری

محمدصالح آذرکشب

درس: حل تمرین حسابان و ریاضی TAK

مهین آقاجانپور

درس: تاریخ یازدهم تربیت بدنی ب - تاریخ ۱۱ تربیت بدنی آ - تاریخ تربیت بدنی ث - تاریخ یازدهم کامپیوتر - جغرافیا تربیت بدنی ث - جغرافیا دهم تربیت بدنی آ - جغرافیا دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - جغرافیا دهم تربیت بدنی ب - جغرافیا دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - جغرافیا دهم حسابداری - جغرافیا دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - هویت اجتماعی دوازدهم تربیت بدنی آ - هویت اجتماعی دوازدهم حسابداری - هویت اجتماعی کامپیوتر ۱۲

استاد آلادگران

درس: ریاضی استاد آلادگران - نکته و تست حسابان و ریاضی تجربی

دکتر ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه - شیمی پایه کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی - شیمی پایه مدرسان تهران - شیمی جامع کلاسی برتر vip کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی - شیمی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - شیمی دهم ۱۴۰۲ - دکتر ابوالقاسمی - شیمی دهم دکتر ابوالقاسمی - شیمی دوازدهم دکتر ابوالقاسمی 1401 - شیمی یازدهم 1401 دکتر ابوالقاسمی - کلاس vip پایه دهم دکتر البوالقاسمی - نکته و تست شیمی کلاسی برتر کنکور 1400

مهندس ابوالقاسمی

درس: شیمی استاد ابوالقاسمی - شیمی پایه ایثار - شیمی قزوین

مونا احقاقی

درس: زبان ۱۰ دیبا استادحقاقی - زبان ۱۰ تجربی دیبا استاد احقاقی - زبان ۱۱ انسانی استاداحقاقی - زبان ۱۱ تجربی دیبا استاد احقاقی - زبان ۱۱ تجربی دیبا استاداحقاقی - زبان ۱۱ ریاضی دیبا استاد احقاقی

فاطمه احمدی

درس:

فاطمه احمدی

درس:

سعیده اخوان

درس: زیست دهم تجربی فرهیختگان - زیست یازدهم تجربی فرهیختگان

الهه اسداللهی

درس: چهارم ابتدایی مهرتابان

شکوفه اسدی راد

درس: تست ریاضی یازدهم تجربی فرهیختگان - تست فیزیک دهم تجربی فرهیختگان - تست فیزیک دهم ریاضی فرهیختگان - تست فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان - فیزیک دهم تجربی فرهیختگان - فیزیک دهم ریاضی فرهیختگان - فیزیک یازدهم تجربی فرهیختگان - فیزیک یازدهم ریاضی فرهیختگان

احسانه اسکندری نژاد

درس: انسان محیط زیست یازدهم کامپیوتر - زبان ۱۱ تربیت بدنی ب - زبان تربیت بدنی ث - زبان دهم تربیت بدنی آ - زبان دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - زبان دهم تربیت بدنی ب - زبان دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - زبان دهم تربیت بدنی ث هنرستان پابلی خلعبری - زبان دهم حسابداری هنرستان پابلی خلعتبری - زبان دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - زبان یازدهم تربیت بدنی آ - زبان یازدهم کامپیوتر

مهری اصانلو

درس: ارتباط موثر تربیت بدنی ث هنرستان پابلی خلعبری - عملیات اصلاحی دهم تربیت بدنی آ - عملیات اصلاحی دوازدهم تربیت بدنی آ - عملیات اصلاحی دوازدهم تربیت بدنی ب

شمسی اعتصامی

درس: تفکر و سواد رسانه یازدهم تربیت بدنی ب - تفکر و سواد رسانه ای تربیت بدنی ث - تفکر و سواد رسانه ای یازدهم کامپیوتر

شهرام امامی

درس: اختصاصی دوازدهم انسانی فرهیختگان - جامعه دوازدهم انسانی فرهیختگان - جغرافیا دوازدهم انسانی فرهیختگان

بهناز امن زاده سلوط

درس: دینی ۱۲ تربیت بدنی آ - دینی ۱۲ تربیت بدنی ب - دینی دوازدهم حسابداری - عربی یازدهم کامپیوتر - عربی ۱۲ تربیت بدنی آ - عربی ۱۲ تربیت بدنی ب - عربی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - عربی دهم تربیت بدنی ب - عربی دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - عربی دهم تربیت بدنی ث - عربی دهم حسابداری - عربی دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - عربی دوازدهم حسابداری - عربی دوازدهم کامپیوتر - عربی ی یازدهم تربیت بدنی آ - عربی یازدهم تربیت بدنی ب - عربی یازدهم تربیت بدنی ث

استاد امیری

درس: ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری - ریاضیات تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضی تجربی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد امینی

درس: ریاضی پایه نهم کلاسی برتر - ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر - ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

طاهره امینی اشکوری

درس:

استاد انارکی

درس: حسابان یازدهم فراز - ریاضی تجربی یازدهم فراز - ریاضی نجربی یازدهم فراز

استاد ایروانی

درس: فیزیک پایه دهم - فیزیک پایه یازدهم - فیزیک پایه یازدهم کلاسی برتر 1400

استاد بابایی

درس: کلاس ریاضی استاد بابایی گروه انسانی - کلاس ریاضی استاد بابایی گروه تجربی

نسیم بادینلو

درس:

محمدجواد بارانی

درس: ریاضی دهم تجربی فرازدانش - ریاضی دهم ریاضی فرازدانش

ابوالفضل باقری

درس: VIT حسابان یازدهم ریاضی فرازدانش - آمار و احتمال یازدهم ریاضی فرازدانش - ریاضی یازدهم تجربی فرازدانش - کلاس تست حسابان و ریاضی دوازدهم فرازدانش

زهرا بحرینی

درس: زبان انگلیسی چهارم

فاطمه بشارت لو

درس: مهارت های چابکی ذهنی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - مهارت های چابکی ذهنی دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - مهارت های چابکی ذهنی دهم تربیت بدنی ث

استاد بغدادی

درس: گسسته دوازدهم پروین - هندسه دوازدهم پروین

فائزه بهرامی

درس: مهارت های حرکتی با توپ یازدهم تربیت بدنی ب - مهارت های حرکتی با توپ یازدهم تربیت بدنی ث - مهارتهای حرکتی با توپ ۱۱ تربیت بدنی آ

مشکین بهزادی پور

درس: اختصاصی دهم انسانی فرهیختگان - اختصاصی یازدهم انسانی فرهیختگان - تاریخ یازدهم انسانی فرهیختگان - روان شناسی یازدهم انسانی فرهیختگان

مهدی بهشتی

درس: فرازدانش - فیزیک دهم تجربی فرازدانش - فیزیک دهم ریاضی فرازدانش - فیزیک دهم فراز - فیزیک یازدهم تجربی فرازدانش - فیزیک یازدهم ریاضی فرازدانش - فیزیک یازدهم فراز

خدیجه بیگی

درس: الزامات محیط کار دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - الزامات محیط کار دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - دانش پایه دهم حسابداری

محمد مهدی پاک نژاد

درس: نکته و تست زیست گروه ۱۴۰۲

آیدین پالیزبان

درس: زبان دوازدهم عمومی فرهیختگان

ریحانه پرسه منش

درس: اول ابتدایی مهرتابان

رضوانه پرسه منش

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

اسکندر پرواز

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - زیست - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - زیست - زیست دوازدهم تجربی فرازدانش - زیست دوازدهم تجربی فرهیختگان - فرازدانش - کلاس تست زیست دوازدهم فرازدانش

مرجان پور معمار

درس: زبان انگلیسی سوم - زبان خانم پور معمار

سیده طیبه پولادرک

درس: المپیاد ۱۰ دیبا استاد پولارک - المپیاد فیزیک ۱۱ دیبا استاد پولادرک - فیزیک ۱۰ دیبا استاد پولارک - فیزیک ۱۱ دیبا استاد پولادرک - فیزیک ۱۱ دیبا استاد پولارک - فیزیک ۱۲ دیبا استاد پولادرک

ژیلا پویان

درس: زبان ۱۲ انسانی دیبا استادپویان - زبان ۱۲ دیبا استاد پویان

لعیا تبارسعید

درس: ادبیات ۱۰ دیبا استاد تبار سعید - ادبیات ۱۱ انسانی دیبا استاد تبار سعید - ادبیات ۱۱ دیبا استاد تبار سعیدی - ادبیات ۱۲ انسانی استاد تبار سعید - ادبیات ۱۲ دیبا استاد تبار سعید - علوم و فنون ۱۱ دیبا استاد تبار سعید - علوم و فنون ۱۲ دیبا استاد تبار سعید - نگارش ۱۰ دیبا استادتبار سعید - نگارش ۱۰ دیبا استادتبار سعید - نگارش ۱۱ استاد تبار سعید

مهدی ترابی

درس: عربی دوازدهم انسانی فرهیختگان - عربی دوازدهم عمومی فرهیختگان

فراز توکلی

درس: ادبیات و زبان فارسی جامع مدرسان تهران

استاد جان نثاری

درس: علوم نهم کلاسی برتر

مجتبی جاویدیار

درس: جغرافیا دهم تجربی فرازدانش - جغرافیا دهم ریاضی فرازدانش - دینی دهم تجربی فرازدانش - دینی دهم ریاضی فرازدانش - دینی یازدهم تجربی فرازدانش - دینی یازدهم ریاضی فرازدانش

رسول جعفری

درس: فیزیک 10 مدرسان تهران - فیزیک 11 مدرسان تهران - فیزیک سال 10 مدرسان تهران - فیزیک سال 11 مدرسان تهران

دکتر جعفری

درس: زیست فراز

علی محمد جعفری نژاد

درس: فرازدانش - فیزیک دوازدهم تجربی فرازدانش - فیزیک دوازدهم تجربی فرهیختگان - فیزیک دوازدهم ریاضی فرازدانش - فیزیک دوازدهم ریاضی فرهیختگان - کلاس تست فیزیک دوازدهم فرازدانش

استاد جلادتی

درس: عربی فراز

نیره جلوداری

درس: زیست دهم تربیت بدنی آ - زیست دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - زیست دهم تربیت بدنی ب - زیست دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - زیست دهم تربیت بدنی ث - سلامت و بهداشت دوازدهم کامپیوتر

استاد جهانگیری

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -ریاضی - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - گسسته - آمار و احتمال فراز - حسابان دوازدهم ریاضی فرازدانش - حسابان فراز - حسابان یازدهم ریاضی فرازدانش - ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400 - ریاضی تجربی فراز - ریاضی تجربی وحسابان۱۴۰۳ - استاد جهانگیری - ریاضی دوازدهم تجربی فرازدانش - ریاضی دوازدهم تجربی فرهیختگان - ریاضی دوازدهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی کنکور تربیت بدنی - ریاضیات کنکور1404 - ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فرازدانش - ریاضیات گسسته فراز - کلاس ریاضی گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲ - کلاس گسسته ۱۴۰۲ - گسست

استاد جواهری

درس: فنون دوازدهم پروین

محمد حاتمی

درس: شیمی 10 مدرسان تهران - شیمی 11 مدرسان تهران - شیمی سال 10 مدرسان تهران - شیمی سال 11 مدرسان تهران

زهرا حداد زاده

درس: دین و زندگی۱۰ دیبا استاد حدادزاده

استاد حسن زاده

درس: ادبیات پایه نهم کلاسی برتر - ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر - ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر - ادبیات نهم کلاسی برتر

استاد حسین خواه

درس: ادبیات جامع 1401 آقای حسین خواه - ادبیات جامع استاد حسین خواه - ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ادبیات ۱۴۰۱ - نکته و تست ادبیات کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش «از یازدهم تا کنکور»

استاد حسینی

درس: عربی پایه نهم کلاسی برتر - عربی پایه هشتم کلاسی برتر - عربی پایه هفتم کلاسی برتر - عربی نهم کلاسی برتر

استاد حشم پیشه

درس: زیست شناسی کنکور رضوان

استاد حکاک

درس: شیمی پایه کنکور 1401 مهندس حکاک - شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

فاطمه حمزه نژاد

درس: اخلاق حرفه ای حسابداری ۱۲ - اخلاق حرفه ای کامپیوتر ۱۲ - دانش فنی تخصصی حسابداری ۱۲

فخری حیدری

درس: ادبیات دهم انسانی فرهیختگان - ادبیات دهم تجربی فرهیختگان - ادبیات دهم ریاضی فرهیختگان - ادبیات یازدهم تجربی فرهیختگان - ادبیات یازدهم ریاضی فرهیختگان - علوم و فنون دهم انسانی فرهیختگان - علوم و فنون یازدهم انسانی فرهیختگان

سوزان حیدری

درس: تولید محتوا دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - دانش فنی پایه دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - نصب و راه اندازی سیستم دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری

فرحروز حیدری

درس: تحلیل فرهنگی انسانی استاد حیدری - تفکر و سواد رسانه ای ۱۰ دیبا استاد حیدری - مدیریت خانواده دیبا استاد حیدری

استاد خدابخش

درس: فیزیک دوازدهم پروین

آرزو خدابنده

درس: فلسفه ۱۲ دیبا انسانی استاد خدابنده - فلسفه۱۱ دیبا انسانی استاد خدا بنده

بنفشه خداقلی پور

درس: شیمی دهم تجربی فرهیختگان - شیمی دهم ریاضی فرهیختگان - شیمی یازدهم تجربی فرهیختگان - شیمی یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد خسروی منش

درس: فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - فیزیک جامع کنکور 1401 مهندس خسروی منش - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

مهسا خضری

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

فاطمه خلج

درس: دینی دهم انسانی فرهیختگان - دینی دهم تجربی فرهیختگان - دینی دهم ریاضی فرهیختگان - دینی یازدهم انسانی فرهیختگان - دینی یازدهم تجربی فرهیختگان - دینی یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد خلعت بری 1

درس: خلعت بری 1

استاد خلعت بری 2

درس: خلعت بری 2

استاد خلعت بری 3

درس: خلعت بری 3

استاد خلعت بری 4

درس: خلعت بری 4

استاد خلعت بری 5

درس: خلعت بری 5

استاد خلعت بری 6

درس:

استاد خلعت بری 7

درس:

استاد خلعت بری 8

درس:

علیرضا خوانچه زر

درس: ریاضیات جامع مدرسان تهران - ریاضیات کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان مدرسان تهران 1400

بهاره دانش بخش

درس: سوم ابتدایی مهرتابان

استاد دیبا پنجم

درس: کلاس دیبا پنجم

استاد دیبا چهارم

درس: کلاس دیبا چهارم

استاد دیبا دوم

درس: کلاس دیبا دوم

استاد دیبا سوم

درس: کلاس دیبا سوم

استاد دیبا ششم

درس: کلاس دیبا ششم

استاد دیبا نهم

درس: کلاس دیبا نهم

استاد دیبا هشتم

درس: کلاس دیبا هشتم

استاد دیبا هفتم

درس: کلاس دیبا هفتم

استاد دیبااول

درس: کلاس دیبا اول

محمود رحمانی

درس: زبان دهم تجربی فرازدانش - زبان دهم‌ ریاضی فرازدانش - زبان دوازدهم تجربی فرازدانش - زبان دوازدهم ریاضی فرازدانش - زبان یازدهم تجربی فرازدانش - زبان یازدهم ریاضی فرازدانش

مریم رحمتی

درس: اقتصاد دهم انسانی فرهیختگان - فلسفه یازدهم انسانی فرهیختگان - منطق دهم انسانی فرهیختگان

استاد رحیمی شاد

درس: اقتصاد جامع کنکور 1401 - منطق و فلسفه جامع کنکور 1401

مجید رشیدیان

درس: عربی دوازدهم تجربی فرازدانش - عربی دوازدهم ریاضی فرازدانش - فارسی دهم تجربی فرازدانش - فارسی دهم ریاضی فرازدانش - فارسی دوازدهم تجربی فرازدانش - فارسی دوازدهم ریاضی فرازدانش - فارسی یازدهم تجربی فرازدانش - فارسی یازدهم ریاضی فرازدانش

استاد رضایی بقا

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -منطق - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - فلسفه و دینی - دین و زندگی جامع استاد رضایی بقا - کلاس دین و زندگی جامع ۱۴۰۲ - کلاس فلسفه و منطق ۱۴۰۲ - معارف جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست دین و زندگی ۱۴۰۱ - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست سه درس (فلسفه منطق)۱۴۰۱ - نکته و تست معارف کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش کنکور 1400 دین و زندگی

سعیده رفعت نژاد

درس: جغرافی دهم انسانی فرهیختگان - جغرافی یازدهم انسانی فرهیختگان - دینی نهم فرهیختگان - دینی هشتم فرهیختگان - دینی هفتم فرهیختگان - زمین شناسی یازدهم تجربی فرهیختگان - زمین شناسی یازدهم ریاضی فرهیختگان - قرآن هشتم فرهیختگان

زهرا رفیعی

درس: ریاضی و آمار ۱۲ انسانی دیبا استاد رفیعی - هندسه ۱۰ دیبا استادرفیعی - هندسه ۱۱ دیبا استاد رفیعی

زهرا روزی طلب

درس:

استاد روغنی

درس: فیزیک فراز

میترا رییسی

درس:

استاد زارع دار

درس:

بهاره زرین

درس: انسان و محیط زیست ۱۱ دیبا استاد زرین - جغرافیا ۱۰ دیبا استادزرین - جغرافیا ۱۱ انسانی استادزرین - سلامت و بهداشت ۱۲ انسانی دیبا استاد زرین - سلامت و بهداشت ۱۱ دیبا استاد زرین - سلامت و بهداشت ۱۲ دیبا استاد زرین

میترا زمانوند

درس: مهارت های رزمی هدفی یازدهم تربیت بدنی ث - مهارت های رزمی هدفی یازدهم تربیت بدنی آ - مهارتهای رزمی هدفی۱۱ تربیت بدنی ب

نسرین زمانی

درس: تاریخ ۱۲ دیبا انسانی استاد زمانی - جغرافیا ۱۲ دیبا انسانی استاد زمانی

استاد زیبایی

درس: فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مرتضی زینعلی

درس: زبان انگلیسی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زبان انگلیسی جامع مدرسان تهران - نکته و تست زبان انگلیسی - همایش زبان انگلیسی 1400 مدرسان تهران

استاد سالار

درس: حسابان دوازدهم پروین - ریاضی دوازدهم تجربی پروین

استاد سامانی نژاد

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر سایسی

درس: زبان دهم فراز - زبان یازدهم فراز

فرشته ستاری

درس: انسان و محیط زیست ۱۱ تربیت بدنی ث - تفکر و سواد رسانه ای یازدهم تربیت بدنی آ - سلامت و بهداشت دوازدهم تربیت بدنی آ - سلامت و بهداشت دوازدهم تربیت بدنی ب - سلامت و بهداشت دوازدهم حسابداری - کار افرینی یازدهم تربیت بدنی ب - کارافرینی یازدهم تربیت بدنی ث

پارسا ستوده نیا

درس:

الهام سجادمنش

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

لیلا سروی

درس: هنر نهم فرهیختگان - هنر هشتم فرهیختگان - هنر هفتم فرهیختگان

رویا سعیدی مقدم

درس: عربی ۱۰ دیبا استادسعیدی - عربی ۱۱ انسانی دیبا استاد سعیدی - عربی ۱۱ تجربی استاد سعیدی - عربی ۱۱ ریاضی استاد سعیدی - عربی ۱۲ دیبا استاد سعیدی

لاله سلیم مکری

درس:

روح انگیز سلیمان نژاد

درس:

استاد سید منیر

درس: زبان فراز

منانه شاکری

درس: آمار و احتمال یازدهم فرهیختگان - تست ریاضی یازدهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی تکمیلی هشتم فرهیختگان - ریاضی تکمیلی هفتم فرهیختگان - ریاضی نهم فرهیختگان - ریاضی یازدهم تجربی فرهیختگان - ریاضی یازدهم ریاضی فرهیختگان - هندسه هشتم فرهیختگان - هندسه هفتم فرهیختگان

اکرم شبرو

درس: فارسی یازدهم تربیت بدنی آ - فارسی یازدهم تربیت بدنی ب - فارسی یازدهم تربیت بدنی ث - فارسی یازدهم کامپیوتر

آروین شجاعی

درس: شیمی دوازدهم تجربی فرازدانش - شیمی دوازدهم ریاضی فرازدانش - کلاس تست شیمی دوازدهم فرازدانش

الهه شعبانی

درس: المپیاد ادبی دیبا استاد شعبانی

استاد شفیعی

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - فیزیک - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ -فیزیک - جمعبندی نهایی فیزیک دوازدهم - فیزیک جامع ۱۴۰۳ - استاد شفیعی - فیزیک پایه - فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400 - فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی - فیزیک جامع کنکور کلاسی برتر 1400 - فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی1401 - فیزیک کنکور 1404 - فیزیک کنکور1404 - کلاس فیزیک جامع تجربی - ریاضی ۱۴۰۲ - نکته و تست فیزیک تجربی - ریاضی ۱۴۰۲ - نکته و تست فیزیک جامع ۱۴۰۱ - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش جمع بندی فیزیک - کنکور ۱۴۰۱

استاد شکارچی

درس: کلاس ادبیات استاد شکارچی گروه انسانی - کلاس ادبیات استاد شکارچی گروه تجربی

ملیحه شمالی

درس: عربی دهم انسانی فرهیختگان - عربی دهم تجربی فرهیختگان - عربی دهم ریاضی فرهیختگان - عربی نهم فرهیختگان - عربی هشتم فرهیختگان - عربی هفتم فرهیختگان - عربی یازدهم انسانی فرهیختگان - عربی یازدهم تجربی فرهیختگان - عربی یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد شمس

درس: زیست شناسی دوازدهم پروین

ریحانه شهبازی

درس: توسعه سلامتی دوازدهم تربیت بدنی آ - توسعه سلامتی دوازدهم تربیت بدنی ب - مهارت های جسمی حرکتی دهم تربیت بدنی ث

پریسا صاحب

درس: ادبیات کامپیوتر ۱۲ - ادبیات دهم تربیت بدنی ب - ادبیات دهم تربیت بدنی ث - فارسی دهم تربیت بدنی آ - فارسی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - فارسی دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - فارسی دهم حسابداری - فارسی دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - فارسی دوازدهم تربیت بدنی آ - فارسی دوازدهم تربیت بدنی ب - فارسی دوازدهم حسابداری - هویت اجتماعی دوازدهم تربیت بدنی ب

زهرا صادقی

درس:

عطا صادقی

درس: گسسته

مریم صلواتی

درس: پیش دبستانی مهرتابان

سعید صمدانی

درس: زیست دهم تجربی فرازدانش - زیست دهم فراز - زیست یازدهم تجربی فرازدانش - زیست یازدهم فراز

استاد ضرابی ها

درس: دینی پایه دوازدهم پروین - دینی خانم ضرابیها

استاد طالب

درس: اردوی نوروزی۱۱ کلاسی برتر - اقتصاد/روان شناسی /جامعه شناسی - اقتصاد ۱۲ دیبا استاد طالب - جامعه شناسی ۱۱ دیبا استاد طالب - جامعه شناسی ۱۲ دیبا استاد طالب - جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب - روان شناسی ۱۱ دیبا استاد طالب - روانشناسی ۱۲ دیبا استاد طالب - روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب - کلاس اقتصاد ۱۴۰۲ - کلاس جامعه شناسی ۱۴۰۲ - کلاس روان شناسی ۱۴۰۲ - همایش سه درس (اقتصاد و روان و جامعه )۱۴۰۱

مصطفی طنوریان

درس: دینی دوازدهم عمومی فرهیختگان

استاد عبدالحسینی

درس: فلسفه - منطق و اقتصاد دوازدهم پروین

استاد عزتی

درس: زبان جامع کلاسی برتر استاد عزتی - نکته و تست زبان ۱۴۰۱

استاد عزیزآبادی

درس: کلاس مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

استاد عقیلی

درس: نکته و تست هندسه - نکته و تست هندسه آقای عقیلی - هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد علمی

درس: آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - عربی - کلاس عربی استاد علمی گروه انسانی - کلاس عربی استاد علمی گروه تجربی

استاد علمی

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ -عربی - عربی دهم فراز - عربی یازدهم فراز - کلاس عربی جامع ۱۴۰۲

استاد علی زارع

درس: فیزیک - کلاس فیزیک استاد زارع دار گروه تجربی

معصومه علی محمدی

درس: دینی ۱۱ تربیت بدنی آ - دینی ۱۱ تربیت بدنی ب - دینی ۱۱ تربیت بدنی ث - دینی دهم تربیت بدنی آ - دینی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - دینی دهم تربیت بدنی ب - دینی دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - دینی دهم تربیت بدنی ث - دینی دهم حسابداری - دینی دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - دینی دوازدهم کامپیوتر - دینی یازدهم کامپیوتر

مریم علی مرادی

درس: ارتباط موثر دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - برنامه سازی موندی - دانش فنی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - طراحی وب کامپیوتر ۱۱ - نقشه کشی دهم کامپیوتر - نقشه کشی دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری

فاطمه علیزاده رهبر

درس: زیست نهم فرهیختگان - زیست هشتم فرهیختگان - زیست هفتم فرهیختگان

استاد عمویی

درس: عربی دوازدهم پروین

فریده عین اله زاده

درس:

صدیقه غلامحسین

درس: تاریخ ۱۱ انسانی دیبا استاد غلامحسین - تاریخ معاصر ۱۱ دیبا استاد غلامحسین

استاد غیاثوند

درس: کلاس مشاوره

بیان فاتحی

درس: دینی کنکور تربیت بدنی - زبان کنکور تربیت بدنی - شایستگی های غیر فنی کنکور تربیت بدنی - شایستگی های فنی کنکور تربیت بدنی - شیمی کنکور تربیت بدنی - عربی کنکور تربیت بدنی - فیزیک کنکور تربیت بدنی

فاطمه فتحی

درس: حساب هشتم فرهیختگان - حساب هفتم فرهیختگان

پشتیبان فراز

درس: آزمون زیست فراز

محمدتقی فردی

درس: شیمی دهم تجربی فرازدانش - شیمی دهم ریاضی فرازدانش - شیمی دهم فراز - شیمی دوازدهم تجربی فرهیختگان - شیمی دوازدهم ریاضی فرهیختگان - شیمی یازدهم تجربی فرازدانش - شیمی یازدهم ریاضی فرازدانش - شیمی یازدهم فراز - فرازدانش

استاد فرهادیان

درس: زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

معصومه فرهنگ فلاح

درس: ریاضی یازدهم تربیت بدنی ب - ریاضی دهم تربیت بدنی آ - ریاضی دهم تربیت بدنی آ هنرستان پاپلی خلعتبری - ریاضی دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - ریاضی دهم تربیت بدنی ث هنرستان خلعتبری - ریاضی دهم حسابداری - ریاضی دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - ریاضی دوازدهم کامپیوتر - ریاضی ی یازدهم تربیت بدنی آ - ریاضی یازدهم کامپیوتر - ریاضی۱۱ تربیت بدنی ث

مدرسه فرهیختگان

درس: کلاس های اضافه فرهیختگان

استاد فضلی خانی

درس: دینی فراز

استاد فولادپور

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - شیمی - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - شیمی - شیمی جامع ۱۴۰۳ - استاد فولادپور - شیمی دهم آفلاین - شیمی کنکور1404 - شیمی یازدهم ۱۴۰۲ - کلاس حل مساله شیمی - کلاس شیمی جامع گروه تجربی - ریاضی ۱۴۰۲ - نکته و تست شیمی ۱۴۰۱ - نکته و تست شیمی تجربی - ریاضی ۱۴۰۲

استاد قربان پور

درس: عربی جامع استاد قربان پور - عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست عربی ۱۴۰۱ - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

نازنین قرگوزلو

درس: المپیاد ۱۰ دیبا استاد قرگوزلو - المپیاد شیمی ۱۱ دیبا استاد قرگوزلو - شیمی ۱۰ تجربی دیبا استاد قرگوزلو - شیمی ۱۰ دیبا استاد قرگوزلو - شیمی ۱۱ دیبا استادقرگوزلو - شیمی ۱۲ دیبا استاد قرگوزلو

آناهیتا قزلباش

درس: آمادگی دفاعی نهم فرهیختگان - کار و فناوری نهم فرهیختگان - کار و فناوری هشتم فرهیختگان - کار و فناوری هفتم فرهیختگان

استاد قمی

درس: ریاضی دهم فراز

استاد قندشکن

درس: هندسه دهم ریاضی فرهیختگان - هندسه یازدهم ریاضی فرهیختگان

استاد قندهاری

درس: زبان دوازدهم پروین

علی قهرمان زاده

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - ریاضی انسانی - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ - ریاضی انسانی - ریاضی انسانی 1402 - ریاضی دوازدهم انسانی فرهیختگان

حسین قیم حسینحانی

درس: هندسه دهم ریاضی فرازدانش

ساناز کتابی

درس: مدیریت خانواده ۱۲ ترببت بدنی آ - مدیریت خانواده ۱۲ تربیت بدنی ب - مدیریت خانواده حسابداری ۱۲ - مدیریت خانواده کامپیوتر ۱۲

استاد کردی

درس: ادبیات دوازدهم پروین

آزاده کرمانی زاده

درس: زبان انگلیسی مهرتابان

استاد کرمی

درس: ریاضی گسسته گروه ریاضی - سال ۱۴۰۳ - گسسته کنکور1404

هاجر کریمی

درس: اول ابتدایی مهرتابان

انوار کسعلی

درس: اخلاق حرفه ای تربیت بدنی ۱۲ آ - اخلاق حرفه ای دوازدهم تربیت بدنی آ - اخلاق حرفه ای دوازدهم تربیت بدنی ب - تربیت بدنی دهم حسابداری هنرستان پابلی خلعتبری - تربیت بدنی دوازدهم کامپیوتر - دانش فنی تربیت بدنی ث - دانش فنی تربیت بدنی دهم آ - دانش فنی تربیت بدنی دهم ب

فرزانه کشاورزرضایی

درس: آمادگی دفاعی ۱۲ تربیت بدنی ب - آمادگی دفاعی تربیت بدنی آ - آمادگی دفاعی دوازدهم حسابداری - آمادگی دفاعی دوازدهم کامپیوتر - فیزیک ۱۱ تربیت بدنی آ هنرستان پابلی خلعتبری - فیزیک ۱۱ تربیت بدنی ب - فیزیک ۱۱ تربیت بدنی ث - فیزیک دهم حسابدرای هنرستان پابلی خلعتبری - فیزیک دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری

کلاس خصوصی کلاس خصوصی

درس: کلاس خصوصی

فاطمه کلهر

درس: ارتباط موثر حسابداری - حسابداری وجوه نقد دهم حسابداری - حسابدرای وجوه نقد

حمیدرضا کمالی خوش خلق

درس: هندسه دوازدهم ریاضی فرازدانش - هندسه یازدهم ریاضی فرازدانش

معصومه کمره ئی

درس: سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی پروین - سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی پروین - سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی پروین

دکتر کیشانی

درس: زیست جامع ۱۴۰۳ - استاد کیشانی - زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی - زیست شناسی کنکور1404 - زیست یازدهم دکتر کیشانی - کارگاه ویژه زیست گیاهی -دکتر کیشانی - کلاس زیست جامع ۱۴۰۲ - نکته و تست زیست تجربی ۱۴۰۲ - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست زیست کنکور ۱۴۰۱

ملیحه گلزاری

درس: دین و زندگی ۱۲ انسانی دیبا استاد گلزاری - دین و زندگی ۱۲ دیبا استاد گلزاری

شیما گلستانه

درس: زبان انگلیسی دوم - زبان خانم گلستانه

ربابه لاری

درس:

الهام محسنی

درس: تست علوم نهم فرهیختگان - علوم تکمیلی هشتم فرهیختگان - علوم تکمیلی هفتم فرهیختگان - فیزیک شیمی تهم فرهیختگان - فیزیک شیمی هشتم فرهیختگان - فیزیک شیمی هفتم فرهیختگان

نفیسه محسنی

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

فاطمه محمد قاسملو

درس: زمین ۱۱ دیبا استاد قاسملو - زیست ۱۰ تجربی دیبا استاد قاسملو - زیست ۱۱ دیبا استاد قاسملو - زیست ۱۲ دیبا استاد قاسملو

ثریا محمدی

درس: انسان و محیط زیست یازدهم تربیت بدنی ب - انسان و محیط زیست ی یازدهم تربیت بدنی آ - شیمی دوازدهم تربیت بدنی آ - شیمی دوازدهم تربیت بدنی ب - شیمی یازدهم کامپیوتر - کار افرینی یازدهم کامپیوتر - کار افرینی ی یازدهم تربیت بدنی آ

محمود محمودپور

درس: عربی دهم تجربی فرازدانش - عربی دهم ریاضی فرازدانش - عربی یازدهم تجربی فرازدانش - عربی یازدهم ریاضی فرازدانش

مه شاد محمودیان

درس: ارتباط موثر دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - شبکه دوازدهم کامپیوتر - طراحی وب ۱۱ کامپیوتر - طراحی وب کامپیوتر ۱۱

دکتر مدرس

درس: زیست 10 مدرسان تهران - زیست 11 مدرسان تهران - زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زیست جامع مدرسان تهران - زیست سال 10 مدرسان تهران - زیست سال 11 مدرسان تهران - زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس - زیست شناسی دهم کنکور 1401 دکتر مدرس - زیست شناسی کلاسی برتر پایه ده - زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازده - زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

دبیر مدرسه

درس: کلاس مدرسه 1403

استاد مدنی

درس: اختصاصی دوازدهم انسانی فرهیختگان - اقتصاد دوازدهم انسانی فرهیختگان - چهار درس جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400 - روان شناسی دوازدهم انسانی فرهیختگان - همایش دروس تخصصی علوم انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

بیتا مرتضوی

درس: آمادگی دفاعی دوازدهم کامپیوتر - الزامات محیط کار دهم حسابداری هنرستان پابلی خلعتبری - حسابداری بهای تمام شده دوازدهم حسابداری - حسابداری صورتهای مالی دوازدهم حسابداری

استاد مسلکی

درس: ریاضی نهم کلاسی برتر - هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه دهم فراز

سیدحامد مظفری نیا

درس: مشاوره دوازدهم عمومی فرهیختگان

رقيه معصومي پور

درس:

استاد مقدم نیا

درس: ریاضی تجربی کنکور 1400مدرسان تهران - ریاضیات

هاله منش گر

درس: الزامات دهم تربیت بدنی ب - الزامات محیط کار دهم تربیت بدنی ب هنرستان پاپلی خلعتبری - الزامات محیط کار دهم تربیت بدنی ث - تجارت دوازدهم کامپیوتر - دانش تخصصی دوازدهم کامپیوتر - شبکه دوازدهم کامپیوتر

استاد مهرابی

درس: علوم پایه نهم کلاسی برتر - علوم پایه هشتم کلاسی برتر - علوم پایه هفتم کلاسی برتر

استاد مهراسبی

درس: تاریخ دوازدهم پروین

.. مهری

درس:

ساهره موندی

درس: تجارت دوازدهم کامپیوتر - فن اوری یازدهم تربیت بدنی ث - فناوری یازدهم تربیت بدنی آ - فناوری یازدهم تربیت بدنی ب - فناوری یازدهم کامپیوتر

سعیده میرزایی

درس: تست ریاضی دهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی دهم انسانی فرهیختگان - ریاضی دهم تجربی فرهیختگان - ریاضی دهم ریاضی فرهیختگان - ریاضی یازدهم انسانی فرهیختگان

فا‌ئزه میرزایی

درس: آمار و احتمال ۱۱ دیبا استاد میرزایی - حسابان ۱۱ دیبا استاد میرزایی - ریاضی و آمار ۱۱ انسانی دیبا استاد میرازیی - ریاضی ۱۰ دیبا استادمیرزایی - ریاضی ۱۱ دیبا استاد میرزایی - ریاضی ۱۲ دیبا استاد میرزایی

شکوفه میرزایی

درس: دین و زندگی ۱۱ استاد میرزایی - دین و زندگی ۱۱ دیبا انسانی استاد میرزایی

نسیم نادری

درس: زبان انگلیسی ششم

استاد نبی زاده

درس: ریاضی دوازدهم انسانی پروین

فاطمه نصیری

درس: ادبیات نهم فرهیختگان - ادبیات هشتم فرهیختگان - ادبیات هفتم فرهیختگان - شاهنامه خوانی هشتم فرهیختگان - شاهنامه خوانی هفتم فرهیختگان

شادی نصیری

درس: ورزش دهم انسانی فرهیختگان - ورزش دهم ریاضی و تجربی فرهیختگان - ورزش دوره اول فرهیختگان - ورزش یازدهم فرهیختگان

استاد نصیریان

درس: علوم پایه نهم - علوم پایه هشتم - علوم پایه هفتم

استاد نظری

درس: آمادگی برای امتحانات گروه ۱۱ - علوم فنون - آمادگی برای امتحانات نهایی گروه ۱۲ -ادبیات و علوم فنون - ادبیات دوازدهم عمومی فرهیختگان - علوم و فنون دوازدهم انسانی فرهیختگان - فارسی دهم فراز - فارسی فراز - فارسی کنکور تربیت بدنی - فارسی یازدهم فراز - کلاس ادبیات جامع ۱۴۰۲

استاد نوذری

درس: شیمی دوازدهم پروین

زهرا نوری

درس:

پریسا نوری

درس: اول (1) ابتدایی مهرتابان

استاد نیری

درس: قرآن هفتم فرهیختگان

استاد هادیان

درس: عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

استاد هاشمی

درس: جغرافیا دوازدهم پروین

صدیقه هاشمی آرانی

درس: تولید محتوا دهم کامپیوتر - تولید محتوا دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - نصب و راه اندازی سیستم دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری - نقشه کشی دهم کامپیوتر هنرستان پاپلی خلعتبری

استاد هداوند

درس: شیمی فراز

استاد هورفر

درس: عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - عربی جامع مدسان تهران - همایش عربی 1400 مدرسان تهران

مهدی یحیوی

درس: فیزیک پایه مدرسان تهران - فیزیک جامع گنگور 1400 مدرسان تهران - فیزیک دوازدهم مدرسان تهران - نکته و تست فیزیک مدرسان تهران 1400

زهرا یدی

درس: پنجم ابتدایی مهرتابان