مدرس‌ها

استاد آلادگران

درس: نکته و تست حسابان و ریاضی تجربی

دکتر ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه - شیمی جامع کلاسی برتر vip کنکور 1401 - شیمی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست شیمی کلاسی برتر کنکور 1400

مهندس ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه ایثار - شیمی قزوین

الهه اسداللهی

درس: چهارم ابتدایی مهرتابان

استاد امیری

درس: ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضیات تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضی تجربی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد امینی

درس: ریاضی پایه نهم کلاسی برتر - ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر - ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد ایروانی

درس: فیزیک پایه دهم - فیزیک پایه یازدهم - فیزیک پایه یازدهم کلاسی برتر 1400

استاد پارسیانژاد

درس:

ریحانه پرسه منش

درس: اول ابتدایی مهرتابان

رضوانه پرسه منش

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

رسول جعفری

درس: فیزیک سال 10 مدرسان تهران - فیزیک سال 11 مدرسان تهران

استاد جهانگیری

درس: ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400 - ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

محمد حاتمی

درس: شیمی سال 10 مدرسان تهران - شیمی سال 11 مدرسان تهران

استاد حسن زاده

درس: ادبیات پایه نهم کلاسی برتر - ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر - ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر

استاد حسین خواه

درس: ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ادبیات کلاسی برتر کنکور 1400

استاد حسینی

درس: عربی پایه نهم کلاسی برتر - عربی پایه هشتم کلاسی برتر - عربی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد خسروی منش

درس: فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

مهسا خضری

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

استاد خلعت بری 1

درس: خلعت بری 1

استاد خلعت بری 2

درس: خلعت بری 2

استاد خلعت بری 3

درس: خلعت بری 3

استاد خلعت بری 4

درس: خلعت بری 4

استاد خلعت بری 5

درس: خلعت بری 5

استاد خلعت بری 6

درس:

استاد خلعت بری 7

درس:

استاد خلعت بری 8

درس:

استاد خلعت بری 9

درس:

علیرضا خوانچه زر

درس: ریاضیات کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان مدرسان تهران 1400

بهاره دانش بخش

درس: سوم ابتدایی مهرتابان

استاد دیبا پنجم

درس: کلاس دیبا پنجم

استاد دیبا چهارم

درس: کلاس دیبا چهارم

استاد دیبا دوم

درس: کلاس دیبا دوم

استاد دیبا سوم

درس: کلاس دیبا سوم

استاد دیبا ششم

درس: کلاس دیبا ششم

استاد دیبا نهم

درس: کلاس دیبا نهم

استاد دیبا هشتم

درس: کلاس دیبا هشتم

استاد دیبا هفتم

درس: کلاس دیبا هفتم

استاد دیبااول

درس: کلاس دیبا اول

استاد رضایی بقا

درس: معارف جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست معارف کلاسی برتر کنکور 1400

مرتضی زینعلی

درس: زبان انگلیسی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست زبان انگلیسی - همایش زبان انگلیسی 1400 مدرسان تهران

استاد سامانی نژاد

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

پارسا ستوده نیا

درس:

استاد شفیعی

درس: فیزیک پایه - فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400 - فیزیک جامع کنکور کلاسی برتر 1400 - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

استاد صابری

درس: زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زبان جامع کلاسی برتر کنکور 14000

استاد صادقی

درس: ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

استاد عقیلی

درس: هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد فراز اول

درس: کلاس فراز اول

استاد فراز پنجم

درس: کلاس فراز پنجم

استاد فراز چهار

درس: کلاس فراز چهارم

استاد فراز دوم

درس: کلاس فراز دوم

استاد فراز ششم

درس: کلاس فراز ششم

استاد فرازسوم

درس: کلاس فراز سوم

استاد فرهادیان

درس: زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد قربان پور

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر کیشانی

درس: نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر مدرس

درس: زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زیست سال 10 مدرسان تهران - زیست سال 11 مدرسان تهران - زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زیست شناسی کلاسی برتر پایه ده - زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازده - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مدنی

درس: چهار درس جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش دروس تخصصی علوم انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مسلکی

درس: هندسه پایه کلاسی برتر 1400

استاد مقدم نیا

درس: ریاضی تجربی کنکور 1400مدرسان تهران

استاد مهرابی

درس: علوم پایه نهم کلاسی برتر - علوم پایه هشتم کلاسی برتر - علوم پایه هفتم کلاسی برتر

استاد نصیریان

درس: علوم پایه نهم - علوم پایه هشتم - علوم پایه هفتم

زهرا نوری

درس: پنجم ابتدایی مهرتابان

استاد هورفر

درس: عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - همایش عربی 1400 مدرسان تهران

مهدی یحیوی

درس: فیزیک جامع گنگور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست فیزیک مدرسان تهران 1400