مدرس‌ها

استاد آلادگران

درس: نکته و تست حسابان و ریاضی تجربی

دکتر ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه - شیمی پایه کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی - شیمی جامع کلاسی برتر vip کنکور 1401 دکتر ابوالقاسمی - شیمی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - شیمی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - شیمی جامع مدرسان تهران - شیمی دوازدهم دکتر ابوالقاسمی 1401 - شیمی یازدهم 1401 دکتر ابوالقاسمی - کلاس vip پایه دهم دکتر البوالقاسمی - نکته و تست شیمی کلاسی برتر کنکور 1400

مهندس ابوالقاسمی

درس: شیمی پایه ایثار - شیمی قزوین

الهه اسداللهی

درس: چهارم ابتدایی مهرتابان

استاد امیری

درس: ریاضی تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضی تجربی جامع کنکور 1401 مهندس امیری - ریاضیات تجربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضی تجربی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد امینی

درس: ریاضی پایه نهم کلاسی برتر - ریاضی پایه هشتم کلاسی برتر - ریاضی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد انارکی

درس: حسابان یازدهم فراز - ریاضی تجربی یازدهم فراز - ریاضی نجربی یازدهم فراز

استاد ایروانی

درس: فیزیک پایه دهم - فیزیک پایه یازدهم - فیزیک پایه یازدهم کلاسی برتر 1400

استاد بابایی

درس: کلاس ریاضی استاد بابایی گروه انسانی - کلاس ریاضی استاد بابایی گروه تجربی

استاد بغدادی

درس: گسسته دوازدهم پروین - هندسه دوازدهم پروین

دکتر بهشتی

درس: فیزیک دهم فراز - فیزیک یازدهم فراز

استاد پارسیانژاد

درس: مشاوره 1401 آقای پارسیانژاد (رضوان ) - مشاوره پروین - مشاوره دهم فراز - مشاوره فراز - مشاوره یازدهم فراز

ریحانه پرسه منش

درس: اول ابتدایی مهرتابان

رضوانه پرسه منش

درس: دوم ابتدایی مهرتابان

رسول جعفری

درس: فیزیک سال 10 مدرسان تهران - فیزیک سال 11 مدرسان تهران

دکتر جعفری

درس: زیست فراز

استاد جلادتی

درس: عربی فراز

استاد جهانگیری

درس: آمار و احتمال فراز - حسابان فراز - ریاضی تجربی پایه کلاسی برتر 1400 - ریاضی تجربی فراز - ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ریاضیات گسسته فراز - گسسته جامع مهندس جهانگیری1401 - نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

استاد جواهری

درس: فنون دوازدهم پروین

محمد حاتمی

درس: شیمی سال 10 مدرسان تهران - شیمی سال 11 مدرسان تهران

استاد حسن زاده

درس: ادبیات پایه نهم کلاسی برتر - ادبیات پایه هشتم کلاسی برتر - ادبیات پایه هفتم کلاسی برتر

استاد حسین خواه

درس: ادبیات جامع 1401 آقای حسین خواه - ادبیات جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - ادبیات جامع کنکور استاد حسین خواه 1401 - نکته و تست ادبیات کلاسی برتر کنکور 1400

استاد حسینی

درس: عربی پایه نهم کلاسی برتر - عربی پایه هشتم کلاسی برتر - عربی پایه هفتم کلاسی برتر

استاد حشم پیشه

درس: زیست شناسی کنکور رضوان

استاد حکاک

درس: شیمی پایه کنکور 1401 مهندس حکاک - شیمی جامع کنکور 1401 مهندس حکاک

استاد خدابخش

درس: فیزیک دوازدهم پروین

استاد خسروی منش

درس: فیزیک جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - فیزیک جامع کنکور 1401 مهندس خسروی منش - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

مهسا خضری

درس: ششم ابتدایی مهرتابان

استاد خلعت بری 1

درس: خلعت بری 1

استاد خلعت بری 2

درس: خلعت بری 2

استاد خلعت بری 3

درس: خلعت بری 3

استاد خلعت بری 4

درس: خلعت بری 4

استاد خلعت بری 5

درس: خلعت بری 5

استاد خلعت بری 6

درس:

استاد خلعت بری 7

درس:

استاد خلعت بری 8

درس:

علیرضا خوانچه زر

درس: ریاضیات تجربی جامع مدرسان تهران - ریاضیات کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان مدرسان تهران 1400

بهاره دانش بخش

درس: سوم ابتدایی مهرتابان

استاد دیبا پنجم

درس: کلاس دیبا پنجم

استاد دیبا چهارم

درس: کلاس دیبا چهارم

استاد دیبا دوم

درس: کلاس دیبا دوم

استاد دیبا سوم

درس: کلاس دیبا سوم

استاد دیبا ششم

درس: کلاس دیبا ششم

استاد دیبا نهم

درس: کلاس دیبا نهم

استاد دیبا هشتم

درس: کلاس دیبا هشتم

استاد دیبا هفتم

درس: کلاس دیبا هفتم

استاد دیبااول

درس: کلاس دیبا اول

استاد رضایی بقا

درس: دین و زندگی جامع کنکور 1401 استاد رضایی بقا - معارف جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر 1400 - نکته و تست دین و زندگی کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست معارف کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش کنکور 1400 دین و زندگی

استاد روغنی

درس: فیزیک فراز

استاد زارع دار

درس: کلاس فیزیک استاد زارع دار گروه تجربی

استاد زیبایی

درس: اقتصاد جامع کنکور 1401 استاد زیبایی - فلسفه جامع کنکور 1401 استاد زیبایی - منطق جامع کنکور 1401 استاد زیبایی

مرتضی زینعلی

درس: زبان انگلیسی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - نکته و تست زبان انگلیسی - همایش زبان انگلیسی 1400 مدرسان تهران

استاد سالار

درس: حسابان دوازدهم پروین - ریاضی دوازدهم تجربی پروین

استاد سامانی نژاد

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر سایسی

درس: زبان دهم فراز - زبان یازدهم فراز

پارسا ستوده نیا

درس:

استاد سید منیر

درس: زبان فراز

استاد شفیعی

درس: جمعبندی نهایی فیزیک دوازدهم - فیزیک پایه - فیزیک پایه (کنکور) کلاسی برتر 1400 - فیزیک پایه کنکور 1401 مهندس شفیعی - فیزیک جامع کنکور کلاسی برتر 1400 - فیزیک جامع کنکور مهندس شفیعی1401 - نکته و تست فیزیک کلاسی برتر کنکور 1400

استاد شکارچی

درس: کلاس ادبیات استاد شکارچی گروه انسانی - کلاس ادبیات استاد شکارچی گروه تجربی

استاد شمس

درس: زیست شناسی دوازدهم پروین

استاد صابری

درس: زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زبان جامع کلاسی برتر کنکور 14000

استاد صادقی

درس: ریاضیات گسسته جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - نکته و تست ریاضیات گسسته کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر صمدانی

درس: زیست دهم فراز - زیست یازدهم فراز

استاد ضرابی ها

درس: دینی پایه دوازدهم پروین - دینی خانم ضرابیها

استاد طالب

درس: جامعه شناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب - روانشناسی جامع کنکور 1401 استاد طالب

استاد عبدالحسینی

درس: فلسفه - منطق و اقتصاد دوازدهم پروین

استاد عزتی

درس: زبان جامع کلاسی برتر کنکور 1401 استاد عزتی

استاد عزیزآبادی

درس: کلاس مشاوره حضوری کنکور 1401 استاد عزیزآبادی

استاد عقیلی

درس: نکته و تست هندسه - نکته و تست هندسه آقای عقیلی - هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد علمی

درس: کلاس عربی استاد علمی گروه انسانی - کلاس عربی استاد علمی گروه تجربی

استاد علمی

درس: عربی دهم فراز - عربی یازدهم فراز

استاد عمویی

درس: عربی دوازدهم پروین

معاونت فراز

درس: آزمون زیست فراز - حسابان فراز - دینی فراز - ریاضی تجربی فراز - ریاضیات گسسته فراز - زبان فراز - زیست فراز - شیمی فراز - عربی فراز - فارسی فراز - فراز آزاد - فیزیک فراز - مشاوره فراز - هندسه فراز

پشتیبان فراز

درس: آزمون زیست فراز

استاد فردی

درس: شیمی دهم فراز - شیمی یازدهم فراز

استاد فرهادیان

درس: زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400

استاد فضلی خانی

درس: دینی فراز

استاد قربان پور

درس: عربی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - عربی جامع کنکور 1401 استاد قربان پور - نکته و تست عربی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد قمی

درس: ریاضی دهم فراز

استاد قندهاری

درس: زبان دوازدهم پروین

استاد کردی

درس: ادبیات دوازدهم پروین

دکتر کیشانی

درس: زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر کیشانی - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

دکتر مدرس

درس: زیست جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - زیست جامع مدرسان تهران - زیست سال 10 مدرسان تهران - زیست سال 11 مدرسان تهران - زیست شناسی جامع کلاسی برتر کنکور 1400 - زیست شناسی جامع کنکور 1401 دکتر مدرس - زیست شناسی دهم کنکور 1401 دکتر مدرس - زیست شناسی کلاسی برتر پایه ده - زیست شناسی کلاسی برتر پایه یازده - زیست شناسی یازدهم کنکور 1401 دکتر مدرس - نکته و تست زیست شناسی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مدنی

درس: چهار درس جامع انسانی کلاسی برتر کنکور 1400 - همایش دروس تخصصی علوم انسانی کلاسی برتر کنکور 1400

استاد مسلکی

درس: هندسه پایه کلاسی برتر 1400 - هندسه دهم فراز

استاد مقدم نیا

درس: ریاضی تجربی کنکور 1400مدرسان تهران

استاد مهرابی

درس: علوم پایه نهم کلاسی برتر - علوم پایه هشتم کلاسی برتر - علوم پایه هفتم کلاسی برتر

استاد مهراسبی

درس: تاریخ دوازدهم پروین

استاد نبی زاده

درس: ریاضی دوازدهم انسانی پروین

استاد نصیریان

درس: علوم پایه نهم - علوم پایه هشتم - علوم پایه هفتم

استاد نظری

درس: فارسی دهم فراز - فارسی فراز - فارسی یازدهم فراز

استاد نوذری

درس: شیمی دوازدهم پروین

زهرا نوری

درس: پنجم ابتدایی مهرتابان

استاد هادیان

درس: عربی جامع کنکور 1401 کلاسی برتر استاد هادیان

استاد هاشمی

درس: جغرافیا دوازدهم پروین

استاد هداوند

درس: شیمی فراز

استاد هورفر

درس: عربی جامع کنکور 1400 مدرسان تهران - همایش عربی 1400 مدرسان تهران

مهدی یحیوی

درس: فیزیک جامع گنگور 1400 مدرسان تهران - فیزیک جامع مدرسان تهران - نکته و تست فیزیک مدرسان تهران 1400